COMPENDIU SANCTIUNI LEGEANR. 90/1996 REPUBLICATA 2000

  

NR CRT

ARTICOLUL DIN LEGE

SANCTIUNI

ART. NR.

DESCRIERE PE SCURT

ART. NR

VALOAREA AMENZII/mii lei

1

18(1) o

Nerealizarea masurilor stabilite de catre inspectorul de munca, cu prilejul controalelor si/sau cercetarii accidentelor de munca

41(2)

30.000-100.000

2

9(1)

Neexistenta autorizatiei de functionare dpdv al PM

41(3)

35.000-70.000

9(2)

Nerespectarea obligatiei de a anunta modificarea conditiilor initiale cuprinse in autorizatia de PM

18(1)b

Nesolicitarea si nementinerea conditiilor de lucru pentru care a fost eliberata autorizatia

22 a,b,e

Interzicerea controlului la unitate, accesul liber, permanent si fara instiintare prealabila la sediul persoanei juridice si la orice alt loc de munca organizat de aceasta; dispunerea de masuratori si determinari, probe de produse si materiale

3

8(2)

Nerespectarea prevederilor privind desemnarea persoanelor/ comisiei cu responsabilitati in sanatatea si sesuritatea in munca

41(4)a

30.000-60.000

12(2-4)

Nerespectarea prevederilorcu privire la certificarea ET

13(2)(3)

Neacordarea EP obligatoriu si gratuit/si in caz de pierdere sau deteriorare

18(1) a

Neadoptarea de solutii conforme NPM inca din faza de cercetare, proiectare si executie a ET si constructii privind eliminarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

18(1) m

Neasigurarea functionarii permanente si corecte a ET raspunzatoare de protectia salariatilor.

4

39

Darea in exploatare sau repunerea in functiune a constructiilor sau ET noi sau reparate ; aplicarea de procese tehnologice care nu corespund dpdv al PM

41(4)c

30.000-60.000

5

 

Neintocmirea sau nerespectarea documentatiilor tehnice de executie

41(4)d

30.000-60.000

6

 

Neluarea masurilor pentru prevenirea si lichidarea avariilor

41(4)e

30.000-60.000

7

 

Folosirea surselor de foc deschis si fumatul in locurile interzise prin norme

41(4)f

30.000-60.000

8

 

Neluarea masurilor de protectia muncii pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare ; prevenirea electricitatii statice si descarcarilor atmosferice

41(4)g

30.000-60.000

9

 

Neasigurarea sau nefolosirea instalatiilor electrice adecvate in locurile de munca cu pericol de incendiu sau explozie

41(4)i

30.000-60.000

10

 

Nerespectarea NPM privind asigurarea celei de-a doua sursa de alimentare cu energie electrica a ET

41(4)j

30.000-60.000

11

 

Incalcarea dispozitiilor legale referitoare la asigurarea si utilizarea fondului pentru realizarea masurilor de protectie a muncii

41(4)k

30.000-60.000

12

15

Producerea, importul, comercializarea si utilizarea sortimentelor de EIPse va face numai dupa certificarea calitatii de protectie a acestora de catre organisme recunoscute de MMSS.

41(5) a

25.000-50.000

18(1)c-l

Obligatii privind realizarea masurilor de protectia muncii

13

 

Nerespectarea NPM privind transportul , manipularea si depozitarea ET materiale si produse

41(5)c

25.000-50.000

14

 

Nerespectarea masurilor de siguranta prevazute in normele privind lucru la inaltime si spatii inchise si in conditii de izolare.

41(5)d

25.000-50.000

15

16

Neacordarea alimentatie de protectie obligatoriu si gratuit conform normelor elaborate de MS si MMSS.

41(5) b

25.000-50.000

17(1)

Neacordarea materialelor igenico-sanitare obligatoriu si gratuit la locurile de munca ce impun aceasta

16

 

Nerespectarea NPM privind delimitarea , ingradirea si semnalizarea zonelor periculoase , goluri, sapaturilor, puturilor si luminatoarelor

41(5)e

25.000-50.000

17

 

Nerespectarea NPM privind asigurarea exploatarii fara pericole a instalatiilor de sudare a recipientelor-butelie cu gaze comprimate sau lichefiate , a instalatiilor mecanice sub presiune, a conductelor sub presiune si alte asemenea ET

41(5)f

25.000-50.000

18

 

Nerespectarea NPM privind intretinerea , revizia si repararea periodica a ET

41(5)g

25.000-50.000

19

 

Nerespectarea NPM privind exploatarea in conditii de siguranta  a mijloacelor de transport si a celor de ridicat

41(5)h

25.000-50.000

20

 

Nerespectarea NPM privind aplicarea metodelor de exploatare miniera, executia, exploatarea si intretinerea lucrarilor miniere , realizarea si functionarea sistemului de aeraj.

41(5)i

25.000-50.000

21

7(2),(3)

Inexistenta clauzelor privind protectia muncii in contractele de munca si conventiile de prestari servicii

41(6)a

20.000-40.000

8(1)

Neinscrierea in ROF a obligatiilor si raspunderilor in domeniul protectiei muncii

18(1)p

Refuzul de a desemna salariatii care sa participe la efectuarea controlului

18(1) r

Modificarea starii de fapt rezultata in urma producerii unui accident mortal sau colectiv

19b

Desfasurarea activitatii astfel incat sa puna in pericol atat propia persoana cat si a celorlalate persoane participante la procesul de munca

22

18(1) e

Neoprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent

41(6)b

25.000-50.000

26(2)

Neanuntarea imediata a accidentelor mortale, colective sau cu ITM

23

 

Nerespectarea NPM privind asigurarea , marcarea si intretinerea cailor de acces si de circulatie

41(6)c

25.000-50.000

24

 

Nasigurarea iluminatului de siguranta la locurile de munca

41(6)d

25.000-50.000

25

 

Parasirea ET aflate in functiune ; incredintarea supravegherii acestora unor persoane neautorizate

41(6)e

25.000-50.000

26

 

Nerespectarea NPM privind organizarea si desfasurarea actiunii de salvare

41(6)f

25.000-50.000

27

18(1)n

Neprezentarea documentelor si refuzul de a da relatii inspectorului de munca in vederea efectuarii controlului

41(7) a

10.000-20.000

19a,c,d,f,g

Nerespectarea obligativitatii salariatilor de a-si insusii si respecta NPM, sa anunte accidentele de munca, sa anunte defectiunile tehnice ivite , sa utilizeze EIP si sa dea relatii organelor de control

26(1)

Neanuntarea accidentului de munca conducerii agentului economic de catre orice persoana care are cunostinta de accident

26(3)

Neanuntarea in cazul accidentelor de circulatie de catre PJ/PF unde sunt angajate victimele, de indata a ITM-ului

27(1)a

Necercetarea accidentelor de munca cu ITM de catre PJ

27(3)

Nerespectarea obligativitatii ca unitatea medico-legala sa transmita la ITM Raportul de constatare in termen de 7 zile

28(1)-(5)

Nerespectarea prevederilor privind inregistrarea accidentelor de munca

29

Neraportarea de catre PJ a accidentului de munca la ITM

PJ-persoana juridica; PF- persoana fizica

28

 

Accesul persoanelor neautorizate la locul de munca cu pericol deosebit

41(7)c

10.000-20.000

29

 

Nerespectarea NPM privind depozitarea, intretinerea si denocivizarea EP

41(7)d

10.000-20.000

30

 

Neintocmirea documentelor de urmarire a parametrilor functionali ai ET si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile in regim special

41(7)e

10.000-20.000

 

 

COMPENDIU SANCTIUNI LEGEANR. 130/1999

 

NR CRT

ARTICOLUL DIN LEGE

SANCTIUNI

ART. NR.

DESCRIERE PE SCURT

ART. NR

VALOAREA AMENZII/mii lei

1

8

Nu s-au inregistrat contractele individuale de munca la ITM, in termen de 20 de zile de la data incheierii lor

14

30.000-60.000

2

9(1)

Nedepunerea carnetelor de munca ale salariatilor incadrati cu contract individual de munca, la ITM

14

30.000-60.000

3

9(2)a

Nu a depus in termen de 5 zile de la perfectare la ITM actele privind executarea modificarea si incetarea contractelor individuale de munca

14

30.000-60.000

4

9(2)a

Nu a depus in termen legal la ITM dovezile de plata a salariilor insotite de actele care atesta plata lunara a contributiei pentru CAS , pensie suplimentara, somaj

14

30.000-60.000

5

10(2)a

Nedepunerea in termen legal, la ITM, a dovezilor de plata a salariilor insotite de actele care atesta plata lunara a contributiei pentru CAS , pensie suplimentara, somaj, de catre angajatorii care au primit aprobare de a pastra si completa carnetele de munca.

14

30.000-60.000

6

10(2)b

Neprezentarea la ITM a carnetelor de munca la incetarea contractului individual de munca  in vederea certificarii inscrierilor efectuate

14

30.000-60.000

7

13(2)

Fapta angajatorului de a nu permite efectuarea controlului si de a nu pune la dispozitia inspectorilor de munca toate documentele si actele solicitate.

16(a)

45.000-90.000

   

COMPENDIU SANCTIUNI LEGEANR. 108/1999

 

NR CRT

ARTICOLUL DIN LEGE

SANCTIUNI

ART. NR.

DESCRIERE PE SCURT

ART. NR

VALOAREA AMENZII/mii lei

1

21

Refuzul de a duce la indeplinire la termenul stabilit a masurilor obligatorii dispuse de inspectorul de munca

21

30.000-100.000

2

20

Impiedicarea, in orice mod, de catre un angajator, persoana fizica sau juridica, a inspectorilor de munca sa isi exercite controlul

20

45.000-90.000

 

COMPENDIU SANCTIUNI LEGEANR. 53/2003

 

NR CRT

ARTICOLUL DIN LEGE

SANCTIUNI

ART. NR.

DESCRIERE PE SCURT

ART. NR

VALOAREA AMENZII/mii lei

1

276(1)a

Nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara

276(1)a

3.000-20.000

2

34(5)

Refuzul angajatorului de a elibera un document care sa ateste activitatea desfasurata de angajat, vechimea in munca, in meserie si in specialitate.

276(1)b

3.000-10.000

3

276(1)c

Impiedicarea sau obligarea, prin amenintari ori prin violenta, a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la greva ori sa munceasca in timpul grevei.

276(1)c

15.000-30.000

4

276(1)d

Primirea la munca a unei persoane pentru care nu a fost intocmit contract individual de munca ori stipularea in acesta a unor clauze contrare dispozitiilor legale.

276(1)d

20.000-50.000

5

276(1)e

Incadrarea in munca a minorilor cu nerespectarea conditiilor de varsta, sau folosirea acestora pentru prestarea unor activitati cu incalcarea prevederilor legale referitoare la regimul de munca al minorilor.

276(1)e

50.000-100.000

6

134

Nerespectarea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza si neacordarea zilelor libere de catre angajator.

276(1)f

50.000-100.000

7

137

Necompensarea cu timp liber corespunzator pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala sau neacordarea sporului de 100% din salariul de baza, corepsunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

276(1)f

50.000-100.000

8

135

Nerespectarea programelor de lucru adecvate pentru unitatile sanitare si pentru cele de alimentatie publica in zilele de sarbatoare legala.

276(1)e

100.000-200.000

   

COMPENDIU SANCTIUNI HGNR.247/2003

 

NR CRT

ARTICOLUL DIN LEGE

SANCTIUNI

ART. NR.

DESCRIERE PE SCURT

ART. NR

VALOAREA AMENZII/mii lei

1

10(1)a

Neincheierea in forma scrisa a contractului individual de munca.

10(2)

20.000-50.000

2

10(1)b

Neinfiintarea registrului si/sau neinregistrarea acestuia la ITM in termenele prevazute.

10(2)

20.000-50.000

3

10(1)c

Refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul, precum si dosarul personal al salariatilor.

10(2)

20.000-50.000

4

10(1)d

Necompletarea registrului in conformitate cu dispozitiile prezentei hotarari.

10(3)

15.000-30.000

5

10(1)e

Neandeplinirea de catre angajator a obligatiilor prevazute la art. 9.

10(3)

15.000-30.000

6

10(1)f

Nedepunerea registrului la ITM unde a fost inregistrat, in termen de 15 zile de la data incetarii activitatii.

10(4)

5.000-10.000

   

COMPENDIU SANCTIUNI HG NR.938/2004

 

NR CRT

ARTICOLUL DIN LEGE

SANCTIUNI

ART. NR.

DESCRIERE PE SCURT

ART. NR

VALOAREA AMENZII/mii lei

1

5(6)

Faptul de a nu dovedi neplata drepturilor salariale.

24(1)

20.000-40.000

2

12

Necomunicarea catre DDFSS, in perioada de valabilitate a autorizatiei de functionare a agentului de munca temporara a modificarilor privind denumirea, sediul, infiintarea de subunitati fara personalitate juridica, precum si modificarea conditiilor privind infiintarea agentului, in termen de 5 zile de la data producerii acestora.

24(1)

20.000-40.000

3

13(1)

Nedepunerea la DDFSS a autorizatiei de functionare in termen de 5 zile de la incetarea activitatii.

24(1)

20.000-40.000

4

16(2)

Neanregistrarea in registrul general de evidenta a salariatilor a contractelor de munca temporara, la rubrica durata contractului individual de munca, sau neanscrierea mentiunii "CMT".

24(1)

20.000-40.000

5

17

Nementionarea in mijloacele de promovare si informare a activitatilor desfasurate, a elmentelor necesare care sa permita identificarea lor ca agent de munca temporara.

24(1)

20.000-40.000

6

24(2)

Desfasurarea activitatilor specifice agentului de munca temporara de catre o societate comerciala neautorizata.

24(2)

100.000-200.000

 

COMPENDIU SANCTIUNI OUGNR. 96/2003

(modificata de Legea25/2004)

 

NR CRT

ARTICOLUL DIN LEGE

SANCTIUNI

ART. NR.

DESCRIERE PE SCURT

ART. NR

VALOAREA AMENZII/mii lei

1

6(1)

Neintocmirea de catre angajator a raportului si neinmanarea in termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii acestuia catre sindicat sau reprezentantii salariatilor

27 a

25.000-50.000

2

6(2)

Neinformarea in scris, de catre angajator, a salariatelor asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile, precum si drepturile ce decurg din prezenta ordonanta.

27 a

25.000-50.000

3

7(1)

Neinstiintarea in termen de 10 zile lucratoare de la data cand angajatorul a fost anuntat in scris de catre salariata gravida, care a nascut recent sau care alapteaza, ca se afla in una din aceste situatii, a medicului de medicina muncii si inspectoratul teritorial de munca.

27 a

25.000-50.000

4

8

Faptul de a nu respecta obligatia de confidentialitate asupra starii de graviditate a salariatei

27 a

25.000-50.000

5

9

Faptul de a nu modifica in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca, ori, daca nu este posibil, sa o repartizeze la alt loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa, pentru salariatele gravide, care au nascut recent sau care alapteaza.

27 b

50.000-100.000

6

12(3)

Neschimbarea locului de munca al salariatei, daca amenajarea conditiilor de munca si/sau a programului de lucru nu este posibila.

27 b

50.000-100.000

7

13

Nereducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale, pentru salariata gravida care nu poate indeplini durata normala de munca

27 b

50.000-100.000

8

17(1)

Nerespectarea obligatiei de a acorda salariatelor care alapteaza doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare, in cursul programului de lucru, pana la implinirea varstei de un an a copilului.

27 a

25.000-50.000

9

18

Neincluderea in regulamentele interne a masurilor privind igiena, protectia sanatatii si securitatea in munca a salariatelor gravide si/sau mame, lauze sau care alapteaza.

27 a

25.000-50.000

10

19(1)

Obligarea de catre angajator a salariatei gravide, care a nascut recent sau care alapteaza, sa desfasoare munca de noapte

27 b

50.000-100.000

11

19(4)

Neacordarea concediului si indemnizatiei de risc maternal, in cazul in care, din motive justificate in mod obiectiv, transferul la un loc de munca de zi, nu este posibil.

27 b

50.000-100.000

12

20(2)

Netransferarea la un alt loc de munca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, cu mentinerea salariului de baza brut, in cazul in care salariata gravida, care a nascut recent sau care alapteaza, desfasoara in mod curent munca cu caracter insalubru sau greu de suportat.

27 b

50.000-100.000

13

21(1)

Dispunerea de catre angajator a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu salariatei gravide, care a nascut recent sau care alapteaza, din motive care au legatura directa cu starea sa, salariatei care se afla in concediu de risc maternal, de maternitate, pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 3 ani, salariatei care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 18 ani.

27 b

50.000-100.000

14

21(2)

Dispunerea de catre angajator a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu salariatei care se afla in concediu de risc maternal si revine in unitate

27 b

50.000-100.000