Decretul 466 din 28 decembrie 1979 privind regimul produselor si substantelor toxice


Publicat in Buletin Oficial nr. 2 din 3 ianuarie 1980

Emitent: Consiliul de Stat

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza :

ART. 1

Producerea, detinerea sau orice activitate privind circulatia produselor si substantelor toxice, cultivarea in scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante, precum si experimentarea produselor sau substantelor toxice, sint supuse regimului stabilit prin prezentul decret.

Prin producerea, detinerea sau orice activitate privind circulatia produselor sau substantelor toxice se intelege, dupa caz : fabricarea, prepararea, experimentarea, conditionarea, livrarea, procurarea, folosirea, ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, importul si exportul acestor produse sau substante.

ART. 2

Lista substantelor toxice si a plantelor care contin substante toxice se stabileste de Ministerul Sanatatii, cu acordul Ministerului Industriei Chimice, pe baza propunerilor ministerelor si celorlalte organe centrale interesate si se aduce la cunostinta generala prin publicarea in Buletinul Oficial al

Republicii Socialiste Romania.

Produsele si substantele toxice folosite in scop medical sint cele prevazute in tabelele "Venena" si "Separanda" din Farmacopeea romana in vigoare, cu exceptia substantelor si produselor stupefiante si a pesticidelor, care au un regim legal propriu.

ART. 3

Activitatea cu produse si substante toxice este permisa unitatilor socialiste in scop medical, sanitar-veterinar, industrial, agricol, silvic, de invatamint, de cercetare stiintifica si comercial, pe baza autorizatiei de functionare eliberata de centrele sanitaro-antiepidemice si inspectoratele judetene de protectie a muncii sau al municipiului Bucuresti.

Pentru unitatile Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne autorizatia se emite de organele sanitaro-antiepidemice din reteaua sanitara a acestor ministere.

Autorizatia pentru cultivarea plantelor care contin substante toxice se elibereaza de Ministerul Sanatatii, la cererea Trustului "Plafar" din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare in calitate de principal beneficiar al culturilor si florei spontane.

ART. 4

Unitatile autorizate potrivit art. 3, cu exceptia unitatilor Ministerului

Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne, sint obligate sa se inregistreze, in termen de 10 zile de la data eliberarii autorizatiei, la militia judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza careia isi au sediul. Autorizatia pentru cultivarea plantelor care contin substante toxice se inregistreaza de Trustul "Plafar" la Inspectoratul General al Militiei.

La incetarea activitatii cu produse si substante toxice, unitatea este obligata sa depuna, in termen de 30 de zile, autorizatia la organele de la care a obtinut-o si sa instiinteze despre aceasta si militia la care a fost inregistrata. Totodata, unitatea va preda cantitatea de toxice ramasa nefolosita in stoc la data incetarii activitatii, in conditiile stabilite de organul ierarhic superior.

Autorizatia poate fi retrasa in situatia in care se constata ca unitatea nu mai indeplineste conditiile de functionare corespunzatoare prevenirii intoxicatiilor ori a incalcat dispozitiile legale privind regimul produselor si substantelor toxice.

ART. 5

Persoanele fizice pot detine si folosi numai produse sau substante toxice prescrise in scopuri medicale, precum si cele autorizate a fi desfacute prin reteaua comerciala catre populatie.

ART. 6

Unitatile socialiste care fabrica produse si substante toxice sint obligate sa intocmeasca, pentru fiecare produs, norme tehnice specifice privind ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, distrugerea sau neutralizarea acestuia, precum si antidotul in caz de intoxicare, stabilit cu acordul

Ministerului Sanatatii.

ART. 7

Unitatile socialiste care produc, prepara sau conditioneaza substante toxice sint obligate sa le livreze in ambalaje confectionate din materiale adecvate, in raport cu gradul de toxicitate si inflamabilitate, potrivit normelor tehnice prevazute in anexa nr. 2.

ART. 8

Unitatile socialiste care desfasoara activitate cu produse si substante toxice sau cu plante care contin substante toxice sint obligate :

a) sa tina evidenta intrarii si livrarii produselor si substantelor toxice, in registre speciale, potrivit normelor tehnice prevazute in anexa nr. 1 ; se excepteaza unitatile comerciale de desfacere a produselor si substantelor toxice, conditionate si autorizate pentru folosinta publica ;

b) sa aplice si sa respecte normele tehnice, prevazute in anexa nr. 2, privind cultivarea plantelor care contin substante toxice, fabricarea, conditionarea, depozitarea, ambalarea, transportul si manipularea produselor si substantelor toxice, precum si a normelor tehnice privind distrugerea acestora, prevazute in anexa nr. 3 ;

c) sa asigure utilaje si instalatii corespunzatoare, echipament de protectie necesar pentru prevenirea pericolului de intoxicare, precum si pentru prevenirea poluarii ori reducerea poluantilor la limitele admise potrivit legii;

d) sa manipuleze produsele si substantele toxice numai in incaperile sau locurile destinate acestui scop ;

e) sa asigure, potrivit dispozitiilor legale, securitatea locurilor in care se desfasoara activitate cu produse si substante toxice ;

f) sa aplice masurile de protectie a muncii in conformitate cu legislatia in vigoare si sa asigure instruirea personalului cu privire la masurile ce trebuie luate pentru protectia muncii si interventii antidot de urgenta ;

g) sa ambaleze si sa transporte produsele si substantele toxice in astfel de conditii incit sa se inlature posibilitatea de sustragere sau imprastiere, in vederea prevenirii intoxicatiilor la om si animale si poluarii mediului inconjurator ;

h) sa ia masurile corespunzatoare pe terenurile de cultivare a plantelor care contin substante toxice, pe terenurile agricole sau forestiere si in locurile unde se desfasoara activitate cu produse si substante toxice, pentru prevenirea intoxicatiilor la om si animale si a contaminarii bazinelor naturale de apa ;

i) sa retina, sa neutralizeze sau sa depoziteze reziduurile nerecuperabile, in conditiile stabilite prin normele legale de protectie a calitatii mediului inconjurator.

ART. 9

Unitatile socialiste sint obligate ca, la proiectarea, realizarea si exploatarea instalatiilor de fabricatie a produselor si substantelor toxice, sa prevada si sa ia, potrivit legii, masuri pentru protejarea oamenilor, animalelor si a mediului inconjurator.

ART. 10

Transportul produselor si substantelor toxice, precum si al plantelor care contin substante toxice, se poate efectua numai in baza unui ordin de transport emis de conducerea unitatii sau de persoanele imputernicite de aceasta pentru fiecare transport in parte. Ordinul de transport cuprinde datele inscrise la pct. 21 din anexa nr. 2.

Transportul plantelor care contin substante toxice se poate efectua, fara ordin de transport, de la producator la contractantul de culturi.

ART. 11

Transportul produselor si substantelor toxice se efectueaza cu insotitor desemnat de conducerea unitatii, de regula din rindul chimistilor sau tehnicienilor, care va fi instruit asupra modului de transport, proprietatilor nocive ale produselor si substantelor respective, precum si asupra masurilor ce trebuie luate in caz de deteriorare a ambalajelor sau de raspindire a produselor si substantelor toxice. Transportul de plante care contin toxice se efectueaza cu insotitor instruit in acest scop.

Conditiile de efectuare a transportului sint prevazute la pct. 22 si 23 din anexa nr. 2.

ART. 12

Este interzis transportul produselor si substantelor toxice cu vehiculele cu care se transporta persoane, alimente, animale sau materiale ce pot fi contaminate.

De asemenea, este interzisa stationarea vehiculelor care transporta substante toxice ce emana gaze ori prezinta pericol de explozie, in centrele populate.

ART. 13

Controlul respectarii dispozitiilor prezentului decret in unitatile socialiste care desfasoara activitate cu produse si substante toxice se exercita, potrivit atributiilor ce le revin in domeniile lor de activitate, de catre Ministerul de Interne, Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii,

Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si Consiliul National al Apelor.

De asemenea, celelalte ministere, organe si organizatii centrale, precum si comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, sint obligate sa exercite controlul privind activitatea cu produse si substante toxice in unitatile ce le sint subordonate.

Organele Ministerului de Interne pot efectua control la aceste unitati, insotite de un specialist din partea organului ierarhic superior al unitatii.

In unitatile subordonate Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de

Interne, controlul se exercita de catre organele de specialitate ale acestora.

ART. 14

Producerea, detinerea sau orice operatie privind circulatia produselor ori substantelor toxice, cultivarea in scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante, ori experimentarea produselor sau substantelor toxice, toate acestea fara drept, constituie infractiune si se pedepsesc potrivit art. 312 alin. 1 din Codul penal.

ART. 15

Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza :

a) cu amenda de la 500 la 1.000 lei, incalcarea prevederilor art. 4 alin. 1, art. 6 si art. 11 din prezentul decret, precum si ale pct. 1 si 39 din anexa nr. 2 ;

b) cu amenda de la 1.000 la 2.000 lei, incalcarea prevederilor art. 7 din prezentul decret, ale pct. 2, 3, 4, 19, 20, 22, 23, 26 alin. 1 lit. a)-f) din anexa nr. 2, precum si ale pct. 7 din anexa nr. 3 ;

c) cu amenda de la 2.000 la 3.000 lei, incalcarea prevederilor art. 12 din prezentul decret, precum si ale pct. 7, 17 si 26 alin. 1 lit. g) din anexa nr. 2.

ART. 16

Constatarea contraventiilor la regimul produselor si substantelor toxice se face de catre :

a) personalul de specialitate din Ministerul Sanatatii, din directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si din oficiile farmaceutice, imputernicit in acest scop de catre conducerile acestora ;

b) personalul de specialitate din Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne, imputernicit de conducerile acestora, pentru unitatile din subordine ;

c) inspectorii sanitari, medicii igienisti, medicii dispensarelor medicale urbane, comunale si de intreprinderi, medicii veterinari de circumscriptie ;

d) personalul de specialitate din Ministerul Agriculturii si Industriei

Alimentare, inspectoratele sanitare-veterinare judetene si Inspectoratul agrozooveterinar al municipiului Bucuresti, precum si personalul de specialitate din reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor, imputernicit de conducerile acestora ;

e) personalul Ministerului Industriei Chimice imputernicit de conducerea acestuia ;

f) ofiterii si subofiterii de militie ; g) inspectorii pentru protectia muncii.

Agentii consumatori, cu exceptia medicilor dispensarelor medicale urbane, comunale si de intreprinderi si a medicilor veterinari de circumscriptie, aplica sanctiunea odata cu intocmirea procesului-verbal de constatare a contraventiei.

Procesele-verbale de constatare incheiate de persoanele exceptate potrivit alineatului precedent se trimit, dupa caz, centrului sanitaro-antiepidemic judetean sau al municipiului Bucuresti, respectiv Inspectoratului sanitar- veterinar judetean ori Inspectoratului agrozooveterinar al municipului

Bucuresti, pentru aplicarea sanctiunii de catre conducatorii acestor unitati.

ART. 17

Impotriva procesului-verbal se poate face plingere in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia. Plingerea se depune la organul din care face parte agentul constatator.

ART. 18

Contraventiilor prevazute la art. 15 li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

ART. 19

Prevederile prezentului decret nu se aplica substantelor si produselor stupefiante si pesticidelor, al caror regim este stabilit prin reglementare speciala.

ART. 20

Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul decret.

ART. 21

Prezentul decret intra in vigoare dupa 60 de zile de la publicare. Pe aceeasi data, Decretul nr. 496/1952 pentru reglementarea regimului substantelor si produselor toxice, publicat in Buletinul Oficial nr. 33 din 21 septembrie 1953, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.

ANEXA 1

I. REGISTRU pentru evidenta miscarii produselor si substantelor toxice in fabrici, laboratoare, depozite, subdepozite

Denumirea toxicului U/M = grame, fiole, cutii etc.

Data

Numarul documentului de intrare sau iesire

U/M

Cantitatea intrari, iesiri, sold

Unitatea de unde s-a primit sau careia i s-a livrat produsul

Loc pentru verificari sau observatii


II. REGISTRU pentru evidenta miscarii produselor si substantelor toxice in unitatile sanitare si farmaceutice umane si veterinare de toate categoriile

Denumirea toxicului U/M = grame, fiole, cutii etc.

Data

Numarul documentului de intrare sau iesire

U/M

Cantitatea intrari, iesiri, sold

Loc pentru verificari sau observatii


III. EVIDENTA SI PASTRAREA DOCUMENTELOR

1. Fabricile, laboratoarele, depozitele si subdepozitele, precum si unitatile sanitare si farmaceutice umane si veterinare de toate categoriile, sint obligate sa pastreze evidenta miscarii produselor si substantelor toxice in registre speciale, conform modelelor prevazute la pct. I si II din prezenta anexa.

Registrele vor fi numerotate, parafate, snuruite si sigilate de unitate si apoi vizate anual de organele de militie competente.

In unitatile prevazute la alin. 1 se va delega de catre conducere un chimist, farmacist sau tehnician pentru pastrarea evidentei produselor si substantelor toxice.

2. Evidenta produselor si substantelor toxice folosite in farmacii se va tine de catre un farmacist, iar in unitatile sanitare umane si veterinare care nu au farmacie, de catre un medic desemnat in acest scop.

3. Evidenta produselor si substantelor toxice in farmacii, in depozitele de medicamente, in laboratoarele pentru controlul medicamentelor, laboratoarele de criminalistica, laboratoarele de cercetare stiintifica si cele uzinale, precum si laboratoarele din institutiile de invatamint primar, gimnazial, liceal si de invatamint superior, se va tine pentru anhidrida arsenioasa, anhidrida arsenica si sarurile lor, oxicianura de mercur, stricnina si sarurile sale, atropina si sarurile sale, sublimatul corosiv, acidul cianhidric si sarurile lui, indiferent de forma sub care se prezinta (prescriptii magistrale, preparate galenice sau specialitati).

Se excepteaza de la obligatia tinerii evidentei specialitatile farmaceutice ce contin in formula, pe linga substante toxice in doze terapeutice, si alte ingrediente, precum si stricnina fiole si atropina fiole.

4. Prescriptiile medicale in care sint prevazute toxice a caror evidenta este obligatorie vor fi retinute si pastrate de farmacie, eliberindu-se, la cerere, o copie.

Repetarea lor nu se poate efectua decit pe baza unei noi prescriptii.

Prescriptiile medicale in care se prevad formule magistrale, specialitati farmaceutice sau preparate galenice tipizate care contin substante toxice in doze terapeutice, altele decit cele mentionate la pct. 3, nu se vor retine de farmacie si se pot repeta. Exceptie fac prescriptiile medicale in care se prevad stricnina fiole si atropina fiole, acestea retinindu-se de catre unitate.

5. Pentru produsele si substantele toxice a caror evidenta este obligatorie, unitatile farmaceutice de toate categoriile vor tine evidenta intr-un registru special intocmit potrivit modelului prevazut la pct. II, iar depozitele si subdepozitele de medicamente, in registrul intocmit potrivit modelului prevazut la pct. I din prezenta anexa.

6. In registrul de copiere a prescriptiilor medicale si in condicile de prescriptii medicale si de aparat se vor sublinia cu creion colorat (albastru) produsele si substantele toxice a caror evidenta este obligatorie.

ANEXA 2

NORME TEHNICE privind cultivarea plantelor care contin substante toxice, fabricarea, conditionarea, depozitarea, ambalarea, transportul si manipularea produselor si substantelor toxice

Cultivarea

1. Terenurile pe care se cultiva, in scop de prelucrare, plante ce contin substante toxice vor fi marcate la loc vizibil cu tablite indicatoare care sa prevada caracterul toxic al plantelor : semnul "cap de mort" si inscriptia "plante toxice" (otravitoare).

2. Insamintarea, intretinerea si recoltarea (manuala sau mecanica) se vor efectua cu cea mai mare atentie, luindu-se masurile necesare de protectie a muncitorilor pentru prevenirea intoxicatiilor.

Pentru operatiunile prevazute la alineatul precedent se vor folosi in mod obligatoriu, de catre muncitori, manusi de protectie. Cind recoltarea se executa cu mijloace mecanizate, muncitorii sint obligati sa poarte masti contra prafului.

3. Manipularea si conditionarea plantelor uscate care contin substante toxice se vor efectua numai de muncitori instruiti si echipati cu halate de protectie si masti contra prafului pentru evitarea intoxicarii lor.

4. Muncitorii repartizati la culturile de plante care contin substante toxice vor fi supusi la instructaje speciale de protectie a muncii, care cuprind : prezentarea caracterului toxic al culturii, norme de protectie generala

(marcarea culturilor cu indicatoare speciale), norme de protectie individuala

(spalarea miinilor dupa terminarea lucrului, precum si atentionarea pericolului ce-l prezinta alimentatia si fumatul in timpul acestor operatii).

Fabricarea si conditionarea

5. Efectuarea operatiilor de productie (fabricatie prin extractie sau sinteza precum si conditionare) a produselor si substantelor toxice se executa in conformitate cu prevederile proceselor tehnologice aprobate de catre ministerele si celelalte organe sau organizatii centrale in a caror subordine se afla unitatile respective.

6. In timpul acestor operatii, obligatia luarii tuturor masurilor de protectie a muncii si raspunderea in legatura cu consecintele daunatoare ce le pot provoca produsele si substantele toxice revin conducatorului unitatii si sefilor de ateliere sau sectii.

Apele reziduale rezultate din procesele de fabricare a substantelor toxice vor fi epurate, inainte de evacuarea lor in apele de suprafata sau subterane, pina la nivelul stabilit de organele de gospodarire a apelor prin acordurile sau autorizatiile ce se emit de acestea potrivit dispozitiilor legale.

Depozitarea

7. Depozitele in care se pastreaza substante toxice care emana gaze vor fi amplasate numai in afara localitatilor si se folosesc in exclusivitate pentru acest scop, raspunderea revenind conducatorului unitatii.

8. Depozitarea produselor si substantelor toxice se va face in incaperi prevazute cu usi metalice, grile de fier la ferestre, instalatii de ventilatie.

In aceste incaperi nu se vor depozita si alte materiale. In unitatile care desfasoara activitate cu stupefiante, depozitarea toxicelor se poate face in aceeasi incapere cu acestea.

In unitatile socialiste in care nu se pot realiza conditiile de depozitare prevazute la alineatul precedent, depozitarea toxicelor se va face potrivit regulilor stabilite de organele ierarhic superioare ale acestora.

Plantele care contin toxice pot fi pastrate de furnizori si beneficiari si in conditii diferite de cele prevazute la alin. 1 si anume : in magazii inchise sau in ambalaje de pinza sub soproane acoperite, protejate cu foi de polietilena sau cu prelate.

9. In fabrici si depozite, responsabil cu pastrarea produselor si substantelor toxice, precum si a plantelor care contin toxice, va fi desemnat de chimist, farmacist sau tehnician chimist, instruit special in acest scop.

In depozitele unitatilor comerciale, responsabil va fi desemnat o persoana instruita in acest scop.

10. Eliberarea din depozite a produselor si substantelor toxice se face numai cu aprobarea conducerii unitatii respective si sub dovada ca unitatea primitoare este autorizata sa le procure ; primitorul va semna pe copia facturii de luare la cunostinta despre pericolul de intoxicare pe care-l prezinta produsele preluate cit si despre manipularea corespunzatoare a acestora.

11. In laboratoarele de orice fel substantele toxice se vor pastra sub cheie in dulapuri speciale.

Raspunderea pentru pastrarea acestora revine unui chimist sau farmacist, desemnat in acest scop de conducerea unitatii.

12. Produsele si substantele toxice, folosite pentru analiza, precum si lucrarile in curs de efectuare pentru care se intrebuinteaza toxice cu actiune energica, se vor pastra in dulapuri inchise.

Produsele si substantele toxice trimise pentru analiza se vor pastra sub cheie ; contraprobele se vor pastra in aceleasi conditii timp de 9 luni, dupa care se distrug conform normelor in vigoare, iar in cazul cind acestea sint necesare laboratorului se vor intocmi formele legale de incarcare a gestiunii.

13. Produsele si substantele toxice folosite in farmacii se vor pastra in conformitate cu prevederile Farmacopeei romane in vigoare, in dulapuri speciale fara geam, sub cheie si vor fi prevazute cu semnul "cap de mort" si inscriptia "Separanda" sau "Venena", dupa caz.

Ustensilele ce servesc la manipularea acestora se vor pastra in aceleasi conditii.

Se excepteaza de la prevederile alin. 1 specialitatile farmaceutice ce contin in formula, pe linga substante toxice in doze terapeutice si alte ingrediente, cu actiune terapeutica, precum si preparate galenice oficiale elaborate in farmacie, inclusiv medicamentele sterile cu continut toxic.

Reactivii pot fi pastrati pe rafturile meselor de lucru in laborator, pentru maximum o saptamina de lucru conform specificului de munca respectiv.

14. In unitatile care lucreaza in schimburi si in care se desfasoara activitate cu toxice se va stabili un responsabil cu toxicele pentru fiecare schimb.

15. Raspunderea pastrarii medicamentelor care contin toxice in unitatile sanitare, umane si veterinare, cu exceptia farmaciilor, o are medicul, respectiv medicul veterinar desemnat in acest scop de conducerea unitatii.

Medicamentele se vor pastra in dulapuri speciale incuiate.

16. Produsele si substantele toxice vor fi pastrate in ambalaje corespunzatoare, etichete cu denumirea toxicului si cu semnul "cap de mort".

Sint exceptate de la prevederile alineatului precedent medicamentele (toate formele farmaceutice) care sint incluse in tabelul "Separanda" din Farmacopeea romana in vigoare.

17. Toate depozitele si incaperile in care se depoziteaza substante toxice, precum si perimetrele acestora stabilite de conducerea unitatii, vor fi marcate cu indicatoare avertizoare (pancarte cu semnul "cap de mort" si inscriptia

"otrava") ; perimetrele depozitelor vor fi stabilite in raport cu gradul de toxicitate al substantelor, vor fi considerate zone intersize si vor fi imprejmuite cu gard din sirma ghimpata sau zid inalt de cel putin 2 metri.

Ambalarea

18. Ambalarea produselor si a substantelor toxice se va face astfel incit sa se asigure o etanseitate perfecta, in recipiente de sticla sau masa plastica, inchise cu capac sau dop, sau in recipiente metalice, dupa ce in prealabil au fost introduse in pungi de hirtie, captusite cu hirtie cerata sau cu material plastic.

Recipientele fragile care contin substante toxice, gazoase sau lichide, vor fi inconjurate de un cadru de metal sau lemn.

Spatiul dintre recipiente si cadru se va umple cu cilti, vata, rumegus sau alte asemenea, incit in cazul cind s-ar sparge ambalajul, continutul sa poata fi absorbit, fara ca sa se distruga materialul absorbant.

Fiecare ambalaj va fi prevazut cu :

a) o banderola de garantie, confectionata dintr-un material rezistent, pe care se va scrie "denumirea si adresa unitatii producatoare" ;

b) o eticheta purtind denumirea produsului, cantitatea bruto si neto, numarul sarjei de fabricatie, calitate, mentiunea "otrava" si semnul "cap de mort", numarul buletinului de analiza. Eticheta va fi semnata de persoana care a efectuat ambalarea si cintarirea sau va avea numarul indicativ al acesteia si care va raspunde de neconcordanta dintre datele inscrise pe eticheta si cele de pe ambalaj. Ambalajele in care se transporta plante care contin toxice vor fi stantate cu semnul "cap de mort".

Pentru toxicele in doze terapeutice (mici) ambalajul va purta mentiunea "atentie" ;

c) masuri de protectie in caz de deteriorare a ambalajului sau de raspindire ori evacuare a produsului sub forma de gaz ;

d) pe ambalajele produselor sau substantelor toxice autorizate a fi desfacute prin reteaua comerciala catre populatie se vor inscrie extrase din Normele tehnice privind modalitatea de distrugere sau neutralizare a produsului sau substantei in caz de nefolosire, precum si masuri pentru interventii antidot de urgenta ;

e) sigiliul unitatii ;

f) daca ambalajul este recuperabil sau nerecuperabil, si modul de neutralizare al acestuia.

Produsele sub forma de specialitati farmaceutice vor avea o dunga albastra in diagonala atit pe eticheta produsului, cit si pe ambalajul exterior, precum si mentiunea "se elibereaza numai pe baza de prescriptie medicala".

19. Unitatile beneficiare vor lua masuri de neutralizare a ambalajelor recuperabile sau nerecuperabile in asa fel incit sa impiedice contaminarea mijloacelor de transport si a personalului ce le deserveste.

20. Unitatile care fac expeditia de produse si substante toxice in vederea transportului vor lua masuri de ambalare corespunzatoare si sigilare care sa asigure pastrarea acestora in timpul transportului, pentru a nu contamina mijlocul de transport sau caile publice.

Transportul

21. Ordinul de transport ce se emite de conducerea unitatii, potrivit art. 10, cuprinde :

a) denumirea produselor si substantelor toxice precum si a plantelor care contin toxice, care se transporta ;

b) cantitatea bruto si neto ;

c) locul de unde urmeaza a fi ridicate in vederea transportului ;

d) destinatia ;

e) mijlocul de transport ;

f) perioada in care se efectueaza transportul ;

g) numele delegatului care insoteste transportul.

22. Transportul produselor si substantelor toxice se va face in containere speciale care sa asigure securitatea produselor, iar transportul plantelor uscate care contin toxice se va face in saci-saltele, baloti presati sau lazi.

Plantele medicinale in stare proaspata si cele care se livreaza pentru prelucrarea industriala se vor transporta in mod separat si fara persoane pe incarcatura.

23. Mijloacele de transport contaminate cu substante toxice in timpul transportului vor fi denocivizate de catre beneficiari imediat dupa descarcare.

Manipularea

24. Manipularea si folosirea produselor si substantelor toxice se vor face in conformitate cu prevederile normelor departamentale de protectie a muncii.

25. In fabrici, depozite si laboratoare de analize si control, raspunderea pentru manipularea toxicelor revine unui farmacist sau chimist, desemnat in acest scop de conducerea unitatii.

In depozitele unitatilor comerciale, raspunderea revine unei persoane instruite si desemnate de conducere in acest scop.

26. Conducerile unitatilor care desfasoara activitate cu toxice sint obligate sa preintimpine intoxicatia personalului, populatiei, vegetatiei, animalelor si pasarilor din interiorul in care se efectueaza aceasta activitate, prin asigurarea urmatoarelor masuri :

a) dotarea muncitorilor cu echipament de protectie adecvat (costume speciale, sorturi, manusi, cizme, masca, ochelari), care sa impiedice contactul organismului cu substantele toxice ;

b) instalatii de imbaiere a muncitorilor si mijloace de prim-ajutor ;

c) folosirea aparaturii in perfecta stare de functionare ;

d) pastrarea aparaturii in incaperi speciale si sub cheie ;

e) amenajarea locurilor de preparare a solutiilor de substante toxice in asa fel incit sa se evite pericolul de intoxicare ;

f) curatirea si decontaminarea locurilor de preparare a solutiilor, aparaturii, a echipamentului de protectie si a ambalajelor ;

g) protectia bazinelor naturale de apa, a solului si a aerului.

27. Eliberarea produselor si substantelor toxice din unitatile producatoare cit si din depozite se va face numai pe baza cererii scrise sau notei de comanda a beneficiarului ; furnizorul va elibera produsele si substantele toxice numai pe baza de facturi intocmite separat de alte produse.

Documentele de eliberare a produselor si substantelor toxice vor fi semnate citet de insotitorul transportului, atit originalul care insoteste transportul, cit si copia care ramine in unitatea care a eliberat produsul.

In unitatile comerciale autorizate sa desfaca catre populatie produse sau substante toxice, eliberarea acestora se face pe baza documentelor de livrare a marfurilor in comert.

28. Produsele si substantele toxice detinute de unitatile farmaceutice de toate categoriile se vor elibera pe baza de prescriptii medicale emise de medici.

29. La prescrierea produselor si substantelor toxice, medicul este obligat :

a) sa completeze formularul (reteta) cu scris citet, mentionind numele si prenumele, virsta, adresa bolnavului, numarul fisei de consultatie si diagnosticul ;

b) sa scrie denumirea medicamentului complet si nu prescurtat ;

c) sa scrie cantitatea atit in cifre cit si in litere ;

d) sa indice amanuntit modul de intrebuintare, nefiind admis a se scrie "dupa aviz" sau "dupa sfat" ;

e) sa confirme prin semnatura si parafa eventualele corecturi ;

f) sa noteze pe prescriptia medicala "sic volo", daca doza prescrisa depaseste doza maxima admisa.

Prescriptiile vor fi scrise cu cerneala sau pix cu pasta, iar in cazul prescriptiilor care se intocmesc in mai multe exemplare, cu creion chimic sau pix si indigo si vor fi prevazute cu stampila unitatii, semnatura, parafa medicului si data eliberarii.

30. Eliberarea produselor si substantelor toxice a caror evidenta este obligatorie in farmacii (conform pct. 3, partea a III-a din anexa nr. 1) se face sub semnatura primitorului, notindu-se pe prescriptie numarul, seria, data eliberarii si organul emitent al buletinului de identitate.

31. Pentru bolnavii spitalizati, eliberarea medicamentelor care contin toxicele prevazute la partea a III-a, pct. 3, din anexa nr. 1, se va face pe baza condicii de prescriptii medicale sau de aparat. Inscrierea in condici se va face cu creion chimic sau pix cu pasta si indigo sau creion colorat, verificindu-se daca pe copie scrisul apare vizibil, notindu-se numarul patului, numele bolnavului si virsta, denumirea completa a medicamentului, cantitatea in cifre si litere, modul de intrebuintare cu mentionarea dozei si a intervalului de administrat.

Este interzis a se scrie "dupa aviz" sau "dupa sfat". Medicul este obligat sa confirme prin semnatura si parafa eventualele corecturi pe toate exemplarele.

32. In cazul bolnavilor spitalizati, medicamentele toxice specialitati si preparate in ambalaje originale, ramase neconsumate, se restituie farmaciei ; restituirea se va face in baza unui proces-verbal, intocmit in 4 exemplare si semnat de catre medicul sef al sectiei, sora medicala sefa si un delegat al compartimentului de contabilitate din unitate.

Procesul-verbal va cuprinde : denumirea medicamentului, cantitatea si valoarea la pret de vinzare, aprobarea restituirii de catre medicul director, viza contabilului unitatii sanitare si numarul de inregistrare la contabilitate.

Un exemplar va ramine medicului sef de sectie, un exemplar se va depune la compartimentul de contabilitate al unitatii sanitare, un exemplar se va preda farmaciei unitatii si un exemplar se va depune la oficiul farmaceutic teritorial odata cu raportul de gestiune.

Restul medicamentelor - formule magistrale, substante ca atare sau preparate galenice in ambalaje neoriginale - nu se vor restitui farmaciei si se vor propune pentru casare, in conformitate cu normele legale in vigoare.

Procesul-verbal de casare va fi aprobat de medicul director si inregistrat la contabilitate ; un exemplar se preda medicului sef de sectie, iar un exemplar contabilitatii. Casarea se va efectua de catre comisia pentru casare din unitate.

33. Medicamentele toxice pentru uz veterinar se vor elibera pe baza de prescriptii intocmite conform prevederilor pct. 29 din prezenta anexa, specificindu-se animalul pentru care sint prescrise, numele si adresa posesorului.

34. La primirea unei prescriptii cu medicamente toxice, farmacistul este obligat sa constate daca acesta indeplineste conditiile prevazute la pct. 29 din prezenta anexa si, in caz contrar, sa refuze executarea prescriptiei.

In situatia in care dozele prescrise depasesc pe cele admise, farmacistul va lua legatura cu medicul care a prescris medicamentul, iar atunci cind nu se poate realiza legatura sau in cazuri urgente, pentru depasiri care nu au mentiunea "sic volo" prescriptia se va executa in limitele dozelor prevazute de

Farmacopeea romana in vigoare.

35. Farmacistul preparator este obligat sa aplice pe fiecare prescriere, dupa executare, stampila farmaciei cu numarul si data din registrul de copiere al retetelor si sa semneze de executare.

In registrul de copiere al retetelor, in condica de prescriptii medicale, in condica pentru aparat si in extrasul zilnic se vor sublinia cu creion colorat

(albastru) produsele si substantele toxice a caror evidenta este obligatorie.

In condicile de prescriptii aceste medicamente vor fi subliniate, atit pe unicat cit si pe duplicat, de catre farmacistul care a executat prescriptia.

Prescriptiile medicale care contin toxicele prevazute in anexa nr. 1, partea a III-a, pct. 3, se retin de catre farmacia care a eliberat produsul, repetarea acestora nefiind permisa. La cerere se va putea elibera bolnavului o copie care va fi prevazuta cu stampila farmaciei.

Pentru prepararea medicamentului cu continut toxic raspunde farmacistul care l-a preparat, iar pentru eliberarea lui, cel care l-a eliberat.

Orice modificari facute cu ocazia executarii retetei prescrise vor fi mentionate pe prescriptie.

Produsele si substantele toxice eliberate ca atare sau in solutii concentrate vor purta o eticheta "cap de mort" si mentiunea "otrava", iar medicamentele magistrale care contin substante toxice in doze terapeutice vor fi prevazute cu mentiunea "atentie".

Solutiile de sublimat corosiv preparate in farmacie pentru operatii de dezinfectie trebuie colorate, in mod obligatoriu inainte de eliberare, cu o culoare vie (fuxina, albastru de metilen), avind grija ca atit pe eticheta, cit si in registrul de transcriere al retetelor, sa se indice substanta cu care s-a colorat solutia.

36. Raspunderea folosirii medicamentelor care contin toxice, in unitatile sanitare si veterinare, o are medicul care prescrie tratamentul. Administrarea la bolnavi se face in conformitate cu prescriptia medicului si sub supravegherea acestuia. Aceleasi masuri trebuie respectate in serviciile de consultatii cind se executa diferite tratamente (injectii intramusculare si subcutanate, aplicari de unguente, administrare de medicamente pe cale bucala).

37. Unitatile sanitare, umane si veterinare, care nu au farmacii, pot detine substante toxice sub forma de medicamente conditionate (fiole, comprimate, solutii), iar unitatile veterinare pot detine in plus si urmatoarele substante toxice ca atare : a) anhidrida arsenioasa si arseniti ; b) cornul de secara (Secala cornutum) ; c) degetel (Digitalis purpurea) si alte specii de digitala ; d) emetic (Stibium Kalium tartaricum) ; e) fluoruri ; f) mercur (Hydrargyrum) si saruri ; g) oleu de croton (Oleum crotenis) ; h) sulfura de carbon (Carboneum sulfuratum) ; i) stricnina sulfurica pina la 20 g ; j) strigoaie (Veratrum album si alte specii de Veratrum) ; k) veratrina (Veratrinum).

Eliberarea si evidenta acestora se vor face sub raspunderea unui medic desemnat in acest scop.

38. Substantelor toxice primite de catre farmacii sint destinate numai scopurilor medicale umane si veterinare.

Este interzisa eliberarea de catre farmacii a acestor substante pentru alte scopuri.

Scolile si muzeele vor putea cumpara, din depozite, substantele toxice prevazute in programele de invatamint sau necesare pentru conservarea preparatelor de muzeu, pe baza unei cereri din partea directiei scolii sau muzeului, care va purta viza organului local de specialitate al administratiei de stat de pe linga consiliul popular judetean sau al municipiului Bucuresti si aprobarea conducerii oficiului farmaceutic teritorial.

39. In unitatile care desfasoara activitate cu toxice, manipularea acestora se va face cu cea mai mare atentie, intrebuintindu-se echipament si ustensile destinate numai acestui scop si care vor fi pastrate intr-un loc anume fixat.

Spalarea si decontaminarea acestora se vor face separat, sub controlul direct al tehnicianului care raspunde de manipularea toxicelor.

ANEXA 3

NORME TEHNICE privind distrugerea produselor si substantelor toxice

1. Produsele si substantele toxice ce au devenit improprii din cauza depozitarii indelungate, depasirii lor de catre progresele stiintei, modificarii in timpul conservarii si care nu mai pot fi intrebuintate, se vor casa potrivit dispozitiilor legale in vigoare, luindu-se masurile de securitate impuse de natura si proprietatile acestora.

Substantele care nu au devenit improprii, dar care nu mai pot fi valorificate datorita schimbarii profilului unitatii sau incetarii activitatii acesteia, sau nu mai pot fi folosite, nu pot fi livrate altei unitati ori restituite unitatii furnizoare, vor fi de asemenea casate.

2. Casarea produselor si substantelor toxice se va efectua de catre comisia instituita in acest scop. Din componenta comisiei va face parte si un reprezentant al organului de militie competent, cu exceptia comisiilor din unitatile din subordinea Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne.

3. Dupa efectuarea casarii se va incheia un proces-verbal in 3 exemplare ce va fi semnat de toti membrii comisiei. Procesul-verbal va cuprinde : data, locul si ora casarii produselor si substantelor toxice, cantitatea (greutatea neta si bruta), metoda de casare, mentiunea daca ambalajele au fost casate sau neutralizate si felul cum vor putea fi utilizate ulterior, modul de neutralizare a mijloacelor de transport, precum si masurile preventive luate la locul casarii produselor si substantelor toxice pentru inlaturarea oricaror posibilitati de intoxicare a oamenilor sau animalelor ori de poluare a aerului, solului si a bazinelor naturale de apa.

Un exemplar al procesului-verbal ramine la unitatea care a efectuat distrugerea, al doilea exemplar se trimite organului care a aprobat distrugerea, iar al treilea exemplar se trimite organului de militie competent.

4. Casarea produselor si substantelor toxice si felul cum acestea trebuie sa fie casate se stabilesc de catre conducatorul unitatii, care va anunta in scris organul ierarhic superior solicitind autorizatia de casare.

Cererea privind autorizarea casarii trebuie sa cuprinda urmatoarele date :

a) denumirea si cantitatea produselor si substantelor toxice ce urmeaza a fi casate, precum si numarul buletinului de analiza care atesta ca respectivele substante sau produse nu mai corespund conditiilor de calitate cerute ;

b) motivele casarii ;

c) persoana care are conducerea directa a lucrarilor de casare si responsabilitatea organizarii masurilor de securitate individuala si colectiva ;

d) locul, felul distrugerii si masurile de securitate prevazute.

5. Dupa obtinerea autorizatiei de casare se va solicita organului de militie competent sa desemneze un delegat care sa ia parte la operatiunile de distrugere.

6. Conducerea directa a lucrarilor de distrugere a produselor si substantelor toxice se va incredinta unei persoane care cunoaste bine proprietatile fizico- chimice si toxice ale acestor substante sau produse, precum si procesele chimice care au loc in timpul neutralizarii sau casarii lor.

7. Intreg personalul desemnat a lua parte la lucrarile de neutralizare si distrugere a produselor si substantelor toxice trebuie sa fie instruit de catre conducatorul lucrarii asupra metodelor de lucru si asupra pericolelor ce se po