HOTARÂRE nr. 247 din 4 martie 2003 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1

Prezenta hotarâre stabileste metodologia de întocmire a registrului general de evidenta a salariatilor, înregistrarile care se efectueaza, precum si orice alte elemente în legatura cu întocmirea acestuia.

Art. 2

(1)Încadrarea în munca a unei persoane se realizeaza, potrivit Codului muncii, numai prin încheierea unui contract individual de munca în temeiul caruia persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, în schimbul unei remuneratii denumite salariu.

(2)Fiecare angajator are obligatia de a înfiinta un registru general de evidenta a salariatilor, denumit în continuare registru.

Art. 3

În termen de 10 zile lucratoare de la data începerii activitatii, angajatorul are obligatia de a înregistra registrul la inspectoratul de munca în a carui raza teritoriala îsi are sediul sau domiciliul, dupa caz.

Art. 4

(1)Registrul se întocmeste în regim tipizat, conform modelului prevazut în anexa nr. 1, si devine document oficial de la data înregistrarii.

(2)Prima pagina a registrului cuprinde elementele de identificare a angajatorului, numarul de înregistrare la inspectoratul teritorial de munca, precum si numarul de file ale registrului, conform modelului prevazut în anexa nr. 2.

(3)Registrul se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca.

(4)La solicitarea inspectoratului teritorial de munca, registrul se întocmeste si în format electronic.

(5)Evidenta registrelor la inspectoratul teritorial de munca se face într-un registru special, conform modelului prevazut în anexa nr. 3.

(6)Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 5

(1)Angajatorul are obligatia completarii registrului în ordinea încheierii contractelor individuale de munca.

(2)Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor, data încheierii contractului, data începerii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii exprimata în ore/zi, ocupatia (functia si/sau meseria), salariul de baza prevazut la data încheierii contractului, data si temeiul legal în baza caruia înceteaza contractul.

(3)Înscrierile prevazute la alin. (2) se efectueaza la data încheierii, modificarii sau suspendarii contractului individual de munca, precum si la data emiterii actului privind încetarea contractului individual de munca.

(4)Corectarea erorilor materiale din cuprinsul registrului se face prin bararea datelor înscrise eronat, astfel încât sa se poata citi vechea înregistrare, înscriindu-se dedesubt în culoare rosie datele exacte. În cazul în care înscrierea nu se poate face dedesubt, se bareaza întregul rând si se face trimitere la noul rând care contine datele exacte.

Art. 6

Registrul se pastreaza la sediul sau domiciliul angajatorului.

Art. 7

(1)Registrul se pune la dispozitie inspectorului de munca sau altor autoritati publice, la solicitarea acestora, în conditiile legii.

(2)Inspectorul de munca are dreptul de a retine registrul pentru o perioada de maximum 10 zile lucratoare în vederea verificarii completarii corecte a acestuia, în concordanta cu documentele existente în dosarul personal al salariatului.

(3)Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin: actele necesare angajarii, contractul individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarilor din registru.

(4)La solicitarea salariatului, angajatorul este obligat sa îi elibereze o copie a dosarului personal, precum si a filei din registru care cuprinde înscrieri referitoare la acel salariat.

Art. 8

Registrul se depune, în termen de 15 zile lucratoare de la încetarea activitatii angajatorului, la inspectoratul teritorial de munca la care a fost înregistrat, completat cu toate înregistrarile la zi.

Art. 9

(1)Inspectoratul teritorial de munca poate aproba, la cererea motivata a angajatorului, înregistrarea unui nou registru numai în urmatoarele situatii:

a)registrul existent este completat în întregime;

b)registrul a fost pierdut sau distrus;

c)registrul a fost deteriorat, iar completarea acestuia cu noi date nu se mai poate face.

(2)Cererea se depune în termen de 3 zile lucratoare de la data intervenirii situatiilor prevazute la alin. (1).

(3)În cazul în care registrul a fost deteriorat, datele cuprinse în acesta se copiaza în noul registru în termen de 5 zile lucratoare de la data înregistrarii noului registru. Registrul deteriorat se depune la inspectoratul teritorial de munca în termen de 5 zile lucratoare de la data completarii noului registru.

(4)În situatia în care registrul a fost pierdut, distrus sau datele nu mai sunt lizibile, angajatorul are obligatia de a reface înscrierile, în termen de 10 zile lucratoare, pe baza documentelor existente la dosarul personal.

Art. 10

(1)Constituie contraventii urmatoarele fapte savârsite de angajatori, persoane fizice sau juridice:

a)neîncheierea în forma scrisa a contractului individual de munca;

b)neînfiintarea registrului si/sau neînregistrarea acestuia la inspectoratul teritorial de munca în termenele prevazute de prezenta hotarâre;

c)refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul, precum si dosarul personal al salariatilor;

d)necompletarea registrului în conformitate cu prevederile art. 5;

e)neîndeplinirea de catre angajator a obligatiilor prevazute la art. 9;

f)nedepunerera registrului la inspectoratul teritorial de munca unde a fost înregistrat, în termen de 15 zile de la data încetarii activitatii.

(2)Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(3)Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.

(4)Contraventia prevazuta la alin. (1) lit. f) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(5)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.

(6)Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 11

Angajatorii au obligatia de a achita inspectoratelor teritoriale de munca comisionul de 0,25%, respectiv de 0,75% din fondul lunar de salarii, datorat în baza art. 12 din Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pâna la data finalizarii operatiunilor de eliberare a carnetelor de munca.

Art. 12

(1)Angajatorii care la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri îsi desfasoara activitatea au obligatia înfiintarii registrului în termen de 60 de zile calendaristice.

(2)Registrul înfiintat potrivit alin. (1) se completeaza pâna la 31 decembrie 2003.

Art. 13

Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga art. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 935/1999 privind stabilirea conditiilor în care pot presta munca persoanele care nu încheie contracte individuale de munca si modul de utilizare a sumelor reprezentând comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de munca, respectiv de directiile de munca si protectie sociala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 17 noiembrie 1999.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

ANEXA nr. 1: REGISTRU GENERAL DE EVIDENŢĂ A SALARIAŢILOR


Numărul contrac-tului indi-vidual de muncă

Numele şi pre-numele sala-riatului

Date de iden-tificare a sala-riatului *)

Data înche-ierii contrac-tului indivi-dual de muncă

Data înce-perii acti-vităţii

Durata con-trac-tului indi-vidual de muncă

Durata muncii (ore/ zi)

Durata pe-rioadei de probă

Locul de muncă

Ocu-paţia **) (funcţia şi/sau me-seria)

Sa-lariul de bază ***)

Modifi-carea, suspen-darea con-tractului individual de muncă

Data încetării contrac-tului indivi-dual de muncă

Temeiul legal al încetării contrac-tului indivi-dual de muncă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Domiciliul/resedinta, actul de identitate, codul numeric personal.

**) Se va mentiona inclusiv codul ocupatiei respective prevazut în Clasificarea ocupatiilor din România.

***) Prevazut la data încheierii contractului individual de munca.

NOTA:

Registrul general de evidenta a salariatilor se întocmeste pe hârtie format A3 si va contine 100 de file.

Modelul-cadru al contractului individual de munca se stabileste prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.

ANEXA nr. 2: REGISTRU GENERAL DE EVIDENTA A SALARIATILOR(denumirea angajatorului) .....................................

(sediul angajatorului) ..........................................

(denumirea filialei, sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau a altui asemenea sediu secundar)
.......................................................

(adresa filialei, sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau a altui asemenea sediu secundar)
..................................................................

(nr. de înregistrare la registrul comerţului)
................................................

Nr. de înregistrare ........................................

Seria*) ............................................................

Inspectoratul teritorial de muncă .......................

___________

*) Rezultata în urma numerotarii paginilor registrului.

ANEXA nr. 3: REGISTRU SPECIALNr. crt.

Data

Denumirea angajatorului

Sediul/adresa angajatorului

Numărul certificatului unic de înregistrare

Numărul de registre generale eliberate angajatorului

Numărul de înregistrare*)

Seria**)