HOTARARE nr. 261 din 22 februarie 2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 19 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1

(1) In sensul prezentei hotarari, termenii urmatori sunt definiti astfel:

a) loc de munca: zona, spatiu strict delimitat, inzestrata cu mijloace de munca, utilaje, unelte, mijloace de transport, mobilier, si obiecte ale muncii, materii prime, materiale, semifabricate, organizata in vederea realizarii unei operatiuni, lucrari sau pentru indeplinirea unei functii de catre un executant individual sau colectiv cu pregatirea si indemanarea necesare, in conditii tehnice, organizatorice si de protectie a muncii precizate;

b) factor de risc de imbolnavire profesionala: insusire, stare, proces, fenomen, comportament, proprii elementelor implicate in procesul muncii, care pot provoca imbolnaviri profesionale.

(2) Factorii de risc de imbolnavire profesionala cuprind factorii proprii mediului de munca: factorii fizici, chimici, biologici, denumiti in continuare noxe profesionale.

Art. 2

(1) Criteriile pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite sunt urmatoarele:

a) prezenta in mediul de munca a noxelor profesionale fizice constand in zgomot, vibratii, unde electromagnetice, presiune, radiatii ionizante, radiatii laser de putere neprotejate, precum si a noxelor profesionale chimice sau biologice prevazute in Normele generale de protectie a muncii, care nu respecta limitele admise prevazute in aceste norme;

b) raspunsul specific al organismului la agresiunea noxei profesionale, evidentiat prin indicatori de expunere si/sau de efect biologic, stabiliti prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;

c) morbiditatea, exprimata prin boli profesionale inregistrate la locul de munca in ultimii 15 ani.

(2) Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite se face cu respectarea dispozitiilor art. 7 si/sau art. 8, dupa caz, si cu indeplinirea cumulativa a criteriilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) sau la alin. (1) lit. a) si c).

(3) Pentru locurile de munca in care sunt prezente substante foarte periculoase notate cu Fp in anexele nr. 17 si 18 la Normele generale de protectie a muncii sau noxe profesionale biologice, care nu au prevazuta limita admisibila, simpla prezenta reprezinta noxa profesionala.

Art. 3

(1) Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite se face in cadrul urmatoarei metodologii, alcatuita dintr-o succesiune recomandata de operatiuni specifice si care constau in: a) nominalizarea in vederea incadrarii locurilor de munca in conditii deosebite si stabilirea criteriilor aplicabile pentru aceasta incadrare, care se face de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca, acolo unde acesta este infiintat;

b) expertizarea locurilor de munca din punct de vedere al protectiei muncii;

c) efectuarea determinarilor de noxe profesionale, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1);

buletinele de determinari trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele date: unitatea, sectia, atelierul, locul de munca, noxa profesionala, valoarea masurata, valoarea limita admisa, metodele de masurare;

d) solicitarea de catre angajator de la institutiile abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei a listei cuprinzand bolile profesionale inregistrate sau a listei cuprinzand efectuarea controlului medical pentru personalul care lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite, pentru determinarea raspunsului specific al organismului;

e) efectuarea evaluarii locurilor de munca nominalizate la lit. a), care se face de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca acolo unde acesta este infiintat, conform anexei nr. 2 sau 3;

f) stabilirea masurilor tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu specifici locului de munca;

g) obtinerea avizului inspectoratului teritorial de munca in conformitate cu prevederile art. 4;

i) stabilirea locurilor de munca in conditii deosebite in conformitate cu art. 19 alin. (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

(2) Pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite este obligatoriu ca noxa profesionala determinata sa se regaseasca ca efect asupra starii de sanatate si/sau ca noxa profesionala ce a avut efect asupra starii de sanatate sa se regaseasca in determinarile efectuate la locurile de munca.

(3) Institutiile abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei, prevazute in anexa nr. 1, au obligatia sa transmita lista cuprinzand bolile profesionale inregistrate in ultimii 15 ani, in termen de 15 zile de la data solicitarii, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele date: perioada de inregistrare, locul de munca, denumirea imbolnavirii, factorul nociv responsabil.

(4) Institutiile abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei, care au efectuat controlul medical, au obligatia sa transmita sinteza analizelor medicale in termen de 15 zile de la finalizarea controlului medical, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele date: locul de munca, numarul de persoane investigate, indicatorul biologic alterat, factorul nociv responsabil.

Art. 4

(1) Avizul inspectoratului teritorial de munca pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite va cuprinde si se va acorda in baza urmatoarelor documente:

a) determinarile de noxe, efectuate de laboratoare abilitate prevazute in anexa nr. 1, care se fac numai in prezenta inspectorilor de munca, certificand ca la data efectuarii acestora s-au aplicat masurile tehnico-organizatorice pentru normalizarea conditiilor de munca, ca toate instalatiile de protectie a muncii functioneaza normal, conform proiectului, si ca procesele tehnologice se desfasoara in conditii normale;

b) constatarile efectuate de inspectoratele teritoriale de munca, ce vor fi consemnate intr-un proces-verbal si vor face referire directa la respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii si ale celorlalte acte normative din domeniu;

c) copii de pe lista cuprinzand bolile profesionale sau sinteza analizelor medicale si fisa de evaluare prevazuta in anexa nr. 2 sau 3.

(2) Avizul acordat are o valabilitate de cel mult 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

Art. 5

(1) Angajatorul este obligat sa depuna la casele teritoriale de pensii, la definitivarea contractului colectiv de munca, avizul inspectoratului teritorial de munca prin care se dovedeste incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite si lista cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in aceste locuri de munca.

(2) Modificarile intervenite referitoare la locurile de munca in conditii deosebite, lista cuprinzand activitatile si categoriile profesionale vor fi comunicate caselor teritoriale de pensii de catre angajator.

(3) Angajatorul este obligat sa depuna lunar la casele teritoriale de pensii lista cuprinzand persoanele care in luna anterioara si-au desfasurat activitatea in locuri de munca in conditii deosebite.

(4) Modelul listelor, termenele si modalitatile de depunere sau comunicare a acestor documente se vor stabili prin hotarare a Consiliului de administratie al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.

Art. 6

(1) Inspectia Muncii si Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale vor transmite Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale lista cuprinzand locurile de munca in conditii deosebite si categoriile profesionale care lucreaza in aceste locuri de munca.

(2) Modelul listelor, termenele si modalitatile de depunere sau de comunicare a acestor documente se vor stabili de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Art. 7

Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite se va face numai in situatia in care angajatorii au luat masurile tehnico-organizatorice potrivit Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, Normelor generale de protectie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii si altor reglementari tehnice aplicabile.

Art. 8

(1) Angajatorii care si-au nominalizat locuri de munca in conditii deosebite si care nu se incadreaza in prevederile art. 7 sunt obligati ca pe o perioada de 6 ani de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sa ia toate masurile tehnico-organizatorice pentru a normaliza conditiile de munca in conformitate cu Legea nr. 90/1996, republicata, cu Normele generale de protectie a muncii, Normele specifice de securitate a muncii sau cu alte reglementari aplicabile in domeniu.

(2) In perioada prevazuta la alin. (1) locurile de munca se considera incadrate in locuri de munca in conditii deosebite pe toata durata luarii masurilor tehnico-organizatorice pentru normalizarea conditiilor de munca.

(3) Angajatorii vor raporta semestrial inspectoratelor teritoriale de munca in a caror raza isi desfasoara activitatea respectiva realizarea masurilor tehnico-organizatorice pentru normalizarea conditiilor de munca, in vederea prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

(4) La termenele scadente ale masurilor stabilite sau dupa perioada prevazuta la alin. (1) dispozitiile alin. (2) isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 9

Angajatorii care au nominalizate locuri de munca in conditii deosebite sunt obligati, pe propria cheltuiala, sa ii supuna controlului medical periodic, in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii si Familiei, pe toti salariatii care isi desfasoara activitatea in aceste conditii, prin institutii abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei.

Art. 10

Incadrarea tuturor categoriilor de salariati in locurile de munca in conditii deosebite se face numai in cazul in care activitatea lor se desfasoara efectiv in aceste locuri de munca potrivit programului normal de lucru.

Art. 11

(1) Nominalizarea salariatilor care isi desfasoara activitatea in locurile de munca in conditii deosebite, potrivit art. 10, se face de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca acolo unde acesta este infiintat. (2) Stagiul de cotizare in conditii deosebite de munca se stabileste in conditiile legii.

Art. 12

Perioadele in care un salariat lucreaza permanent in locuri de munca in conditii deosebite se stabilesc prin decizie a angajatorului care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarui salariat conform sarcinii specifice, in raport cu functia indeplinita.

Art. 13

Perioada in care un salariat care lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite a fost in concediu de odihna sau in incapacitate de munca se considera timp in care activitatea s-a desfasurat in conditiile locului de munca in care a lucrat la data ivirii acestei situatii.

Art. 14

(1) Dovedirea perioadelor de activitate desfasurata in locuri de munca in conditii deosebite in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca, conform metodologiei stabilite de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, pe baza unei adeverinte emise de angajatorul la care a lucrat salariatul respectiv sau pe baza listelor cuprinzand persoanele care au desfasurat activitatea in locuri de munca in conditii deosebite.

(2) In cazul distrugerii arhivelor, dovedita cu acte, se poate reconstitui potrivit legii, prin hotarare judecatoreasca, perioada lucrata in conditii deosebite.

Art. 15

Locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale incadrate in grupele I si a II-a de munca pana la intrarea in vigoare a prezentei hotarari sunt considerate activitati desfasurate in conditii deosebite, cu exceptia celor care, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, sunt prevazute ca fiind activitati desfasurate in locuri de munca in conditii speciale.

Art. 16

Angajatorii care au locuri de munca, activitati si categorii profesionale incadrate in grupele I si a II-a de munca vor face reevaluarea acestora, in vederea incadrarii locurilor de munca in conditii deosebite, respectand dispozitiile prezentei hotarari, in cel mult 90 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.

Art. 17

Expertizarea tehnica a locurilor de munca in conditii deosebite se efectueaza de angajator, inspectoratele teritoriale de munca, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii sau de alte organisme recunoscute de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Art. 18

Angajatorii care nu au primit aviz pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite pot formula plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii, la Inspectia Muncii, care o va solutiona in termen de 30 de zile.

Art. 19

Costurile activitatilor de expertizare, de determinari de noxe, de control medical, precum si cele legate de obtinerea avizului inspectoratului teritorial de munca se suporta de catre angajator.

Art. 20

Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 aprilie 2001.

Art. 21

Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 22

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:

a) Hotararea Guvernului nr. 407/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acorda salariatilor din unitatile de cercetare, explorare, exploatare si prelucrare a materiilor prime nucleare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 156 din 9 iulie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 478/1990 privind locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale din Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si Intreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de acumulatori) Bistrita ce se incadreaza in grupele I si a II-a de munca in vederea pensionarii, precum si conditiile de pensionare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 24 aprilie 1992;

c) Hotararea Guvernului nr. 559/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimica si petrochimica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 8 mai 1992, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) Hotararea Guvernului nr. 481/1990 privind incadrarea personalului in grupele I si a II-a de munca de la locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite aparute dupa anul 1969 in unitatile Ministerului Industriei Metalurgice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 24 aprilie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) Hotararea Guvernului nr. 647/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din unitatile subordonate Ministerului Industriei Usoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 din 7 mai 1992;

f) Hotararea Guvernului nr. 671/1990 privind incadrarea in grupa I de munca in vederea pensionarii a personalului existent la I.R.E.M.O.A.S. Bucuresti, in cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 din 7 mai 1992;

g) Hotararea Guvernului nr. 1.223/1990 privind incadrarea in grupa a II-a de munca, in vederea pensionarii, a unor locuri de munca sau activitati din constructii-montaj, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 27 mai 1992;

h) Hotararea Guvernului nr. 406/1991 privind locurile de munca, activitatile si categoriile de personal din Combinatul de Metalurgie Neferoasa Copsa Mica, Intreprinderea de Metalurgie Neferoasa Firiza si Intreprinderea Metalurgica "Neferal" Bucuresti ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii, precum si conditiile de pensionare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 16 iunie 1992;

i) Hotararea Guvernului nr. 620/1992 privind incadrarea in grupa I si a II-a de munca, in vederea pensionarii, a unor lucratori din activitatea de exploatare si transport forestier, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, nr. 265 din 27 octombrie 1992;

j) Hotararea Guvernului nr. 456 din 28 aprilie 1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimica si petrochimica;

k) Hotararea Guvernului nr. 512/P.R. din 10 februarie 1990 privind stabilirea unor drepturi pentru personalul din cadrul Combinatului Metalurgic de Metale Neferoase Copsa Mica;

l) Ordinul comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 253/1M/7.503 din 7 august 1995 privind precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite din Serviciul de Telecomunicatii Speciale care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii;

m) Ordinul comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 2.120/662/1999 privind incadrarea in grupa II de munca a unor locuri de munca si activitati din cadrul Societatii Comerciale "Aerostar" - S.A. Bacau, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 508 din 20 octombrie 1999;

n) orice alte dispozitii contrare prezentei hotarari.ANEXA Nr. 1

A. Institutiile abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei pentru evidenta bolilor profesionale:

a) institutele de sanatate publica - colectivul Epidemiologia bolilor profesionale, a bolilor legate de profesiune si comunicarea riscului;

b) Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala - colectivul Statistica bolilor profesionale;

c) directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti - compartimentul Supravegherea starii de sanatate si programe de sanatate publica.

B. Institutii care au in structura laboratoare abilitate pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale:

a) directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

b) clinicile de medicina muncii sau boli profesionale;

c) Inspectia Muncii, prin Centrul de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional d) alte laboratoare abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei si recunoscute de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

 

ANEXA Nr. 2

 

FISA
de evaluare pentru incadrarea in conditii deosebite a locurilor de munca prin aplicarea criteriilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si b)

Nr.
crt.

Locuri de munca

Noxe profesionale ce depasesc limitele admisibile

Efectele asupra starii de sanatate

Concluzii

Observatii

Sectie, atelier etc.

Numarul de angajati

Noxa

Valoarea

Indicatorii biologici

Factorul (noxa) nociv incriminat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR,
...................................

SINDICAT,
...................................

REPREZENTANT CSSM,
...................................

 

ANEXA Nr. 3

 

FISA
de evaluare pentru incadrarea in conditii deosebite a locurilor de munca prin aplicarea criteriilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si c)

Nr.
crt.

Locuri de munca

Noxe profesionale ce depasesc limitele admisibile

Efectele asupra starii de sanatate

Concluzii

Sectie, atelier etc.

Numarul de angajati

Noxa

Valoarea

Morbiditatea prin boli profesionale

Factorul (noxa) nociv incriminat

0

1

2

3

4

5

6

7

...

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR,
...................................

SINDICAT,
...................................

REPREZENTANT CSSM,
...................................

 

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 114 din data de 6 martie 2001

 

 

HOTARARE nr. 676 din 19 iulie 2001 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 19 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 16. - Angajatorii care au locuri de munca, activitati si categorii profesionale incadrate in grupele I si a II-a de munca vor face reevaluarea acestora, in vederea incadrarii locurilor de munca in conditii deosebite, respectand dispozitiile prezentei hotarari, pana la data de 31 decembrie 2001."

2. Anexa nr. 1, litera B - Institutii care au in structura laboratoare abilitate pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale - se completeaza, dupa litera a), cu literele a1) si a2) cu urmatorul cuprins:

"a1) Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii;

a2) institutele de sanatate publica din Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara;"

 

 

 

 

HOTARARE nr. 1337 din 27 decembrie 2001 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) prezenta in mediul de munca a noxelor profesionale fizice constand in zgomot, vibratii, unde electromagnetice, presiune, radiatii ionizante, radiatii calorice, radiatii laser de putere neprotejate, precum si a noxelor profesionale chimice sau biologice, prevazute in Normele generale de protectie a muncii, care nu respecta limitele admise prevazute in aceste norme;".

2. La articolul 3, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:

"(5) Determinarile de noxe profesionale si expertiza tehnica din punct de vedere al protectiei muncii vor fi efectuate in prezenta reprezentantilor sindicatului sau, dupa caz, ai salariatilor."

3. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 16. - Angajatorii care au locuri de munca, activitati si categorii profesionale incadrate in grupa I si a II-a de munca vor face reevaluarea acestora, in vederea incadrarii locurilor de munca in conditii deosebite, respectand dispozitiile prezentei hotarari, pana la data de 30 iunie 2002."

 

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 36 din data de 21 ianuarie 2002

 

 

NORME din 7 mai 2001 de aplicare a Hotararii Guvernului nr.261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

Art. 1

Prezentele norme detaliaza din punct de vedere metodologic incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.

Art. 2

(1) Determinarea prezentei radiatiilor ionizante ca noxa profesionala si a limitelor admisibile de expunere, precum si aprecierea expunerilor la acest tip de noxe se fac in conformitate cu prevederile normelor specifice pentru activitatile nucleare, elaborate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

(2) Avizul privind incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite se va acorda de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare care, conform Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, controleaza aplicarea normelor prevazute la alin. (1).

(3) Intreaga documentatie impreuna cu avizul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare privind incadrarea in conditii deosebite a locurilor de munca, precum si listele cuprinzand personalul care lucreaza efectiv in aceste locuri de munca vor fi depuse de catre angajator la casele teritoriale de pensii.

Art. 3

(1) In vederea utilizarii in mod eficient a intervalului de timp disponibil pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite se recomanda urmatoarea ordine a efectuarii operatiunilor prevazute la art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001:

a) nominalizarea locurilor de munca propuse sa fie incadrate in conditii deosebite.

Nominalizarea se va face de catre angajator, impreuna cu sindicatele reprezentative, potrivit legii, sau, dupa caz, impreuna cu reprezentantii salariatilor in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca, acolo unde acesta este infiintat;

b) efectuarea determinarilor de noxe profesionale.

Angajatorul va solicita efectuarea determinarilor pentru noxele profesionale susceptibile sa depaseasca limitele admisibile prevazute in Normele generale de protectie a muncii.

Institutiile abilitate sa execute aceste determinari sunt urmatoarele:

- directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

- clinicile de medicina muncii sau boli profesionale;

- Inspectia Muncii, prin Centrul de monitorizare a unitatilor cu risc profesional;

- alte laboratoare abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei si recunoscute de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

La determinarile de noxe profesionale prezenta inspectorilor de munca este obligatorie. Procesul-verbal de constatare se va intocmi de catre inspectorul de munca in conformitate cu modelul prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme;

c) solicitarea de catre angajator de la institutiile abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei a listei cuprinzand bolile profesionale inregistrate sau a listei cuprinzand rezultatele controlului medical cu raspunsul specific al organismului la noxa profesionala. Procedura privind efectuarea controlului medical pentru personalul care lucreaza in locurile de munca analizate pentru incadrarea in conditii deosebite este stabilita prin reglementarile Ministerului Sanatatii si Familiei;

d) evaluarea locurilor de munca in baza rezultatelor obtinute prin aplicarea cumulativa a criteriilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si b) sau la art. 2 alin. (1) lit. a) si c) din Hotararea Guvernului nr. 261/2001. Fisele de evaluare prevazute in anexele nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 261/2001 vor fi completate si semnate de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative si cu reprezentantul Comitetului de securitate si sanatate in munca, acolo unde acesta exista;

e) expertizarea tehnica a locurilor de munca din punct de vedere al protectiei muncii, efectuata de catre angajator pe baza metodologiei elaborate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii. Metodologia va fi pusa la dispozitie angajatorilor prin inspectoratele teritoriale de munca, contra cost. Expertiza tehnica se va efectua numai pentru locurile de munca care au indeplinit criteriile de incadrare in conditii deosebite. Rezultatul fiselor de expertiza tehnica se va concretiza intr-un program de masuri tehnice si organizatorice, esalonat pe cel mult 6 ani, in vederea eliminarii si/sau reducerii noxelor profesionale si a efectelor acestora. In functie de rezultatul expertizei tehnice angajatorul, impreuna cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca, solicita incadrarea locului de munca in conditii deosebite, conform art. 7 sau 8 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001.

In sensul prezentelor norme, prin expertiza tehnica de protectie a muncii se intelege analiza locurilor de munca din punct de vedere al masurilor tehnice si organizatorice aplicate de angajatori in conformitate cu prevederile legale privind protectia muncii;

f) avizul inspectoratului teritorial de munca pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.

(2) Avizul prevazut la alin. (1) lit. f) va fi solicitat de catre angajator pe baza urmatoarelor documente:

a) buletinul de determinari ale noxelor profesionale;

b) procesul-verbal cuprinzand constatarile inspectoratului teritorial de munca;

c) lista cuprinzand bolile profesionale si analiza de corelatie sau sinteza supravegherii medicale specifice riscului de afectare a starii de sanatate;

d) fisa de evaluare prevazuta in anexa nr. 2 sau 3 la Hotararea Guvernului nr. 261/2001;

e) fisele de expertizare tehnica din punct de vedere al protectiei muncii, insotite de programul de masuri;

f) propunerea de incadrare a locului de munca in conditii deosebite, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme.

(3) In urma analizarii dosarului si a verificarii conformitatii rezultatelor expertizei tehnice, precum si a programului de masuri cu prevederile legale privind protectia muncii, inspectoratul teritorial de munca acorda avizul sau respinge motivat solicitarea de emitere a acestuia. Formularul de acordare a avizului inspectoratului teritorial de munca se intocmeste in conformitate cu modelul prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme. In cazul in care se acorda avizul, propunerea prevazuta la alin. (2) lit. f) devine anexa la aviz.

Art. 4

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1 la norme

INSPECTIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA .......................

PROCES - VERBAL
nr ....../.........

Subsemnatul .................................................................................., inspector de munca la Inspectoratul teritorial de munca, posesor al legitimatiei nr ........., in baza prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, ale Hotararii Guvernului nr. 767/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, in urma solicitarii unitatii ......................................... cu nr ........... din ....................., inregistrata la Inspectoratul teritorial de munca .................... sub nr ......... din ....................., in perioada ............................... am verificat documentatia si situatia din teren, constatand urmatoarele:

Unitatea a fost inregistrata la registrul comertului cu nr ................., avand codul fiscal nr .............., si este cu capital:

de stat

.....

privat

.....

mixt

.....

are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de munca la care se solicita incadrarea in conditii deosebite,

................................................................

are sediul in localitatea ................................................, str ....................................... nr ........ si isi desfasoara activitatea efectiva in localitatea ................................, str ......................... nr ..........

In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 261/2001, cu ocazia verificarii pentru acordarea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite s-a urmarit respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii, a Normelor specifice de securitate a muncii si a altor reglementari in domeniu.

Locurile de munca pentru care s-au efectuat determinarile de noxe sunt urmatoarele:

-

-

-

Determinarile de noxe s-au efectuat in prezenta persoanei (persoanelor) desemnate de con-ducerea unitatii (numele, prenumele si functia):

...................................................

....................................................

Concluzii:

..................................................................................................................................................................................

Prezentul proces-verbal s-a incheiat in doua exemplare, din care:

- un exemplar pentru Inspectoratul teritorial de munca ......................

- un exemplar pentru unitatea care solicita avizul de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite ...................................................

Inspector de munca,
................................
(semnatura)

Conducatorul unitatii,
........................................
(semnatura)

Inregistrat la unitate sub nr ..................................

 

ANEXA Nr. 2 la norme

PROPUNERE
de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

Nr.
crt.

Sectia
(atelierul)

Locul de munca

Meseria
(functia)

Avizul se solicita in conformitate cu:

art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001 (au fost luate toate masurile tehnico-organizatorice de normalizare a conditiilor de munca)

art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001 (s-au stabilit masuri tehnico - organizatorice pentru normalizarea conditiilor de munca)

0

1

2

3

4

5

...

 

 

 

 

 

 

Angajator,
..........

Reprezentantul sindical,
.........

Reprezentantul salariatilor,
.........

 

ANEXA Nr. 3 la norme

 

INSPECTIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ..................

AVIZ
pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite
nr .........../....................

In baza art. 19 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se avizeaza incadrarea in conditii deosebite a locurilor de munca din cadrul unitatii ..................................., cu sediul in localitatea ................................, str .............................. nr ..............., sectorul/judetul ................................................., inregistrata la registrul comertului cu nr .................., codul fiscal nr ............., prevazute in anexa la prezentul aviz.