Hotararea 457 din 18 aprilie 2003, privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune


Publicat in Monitorul Oficial nr. 311 din 8 mai 2003

Emitent: Guvernul

In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 12 alin. (4) si al art. 47 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, cu modificarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1

(1) Prezenta hotarare se aplica unor echipamente electrice de joasa tensiune fabricate in tara sau importate, destinate pietei interne.

(2) In sensul prezentei hotarari, prin echipament electric de joasa tensiune se intelege orice aparat sau echipament proiectat sa fie utilizat la o tensiune nominala cuprinsa intre 50 V-1.000 V in curent alternativ si 75 V-1.500 V in curent continuu.

(3) Nu sunt supuse prevederilor prezentei hotarari echipamentele electrice si fenomenele fizice prevazute in anexa nr. 2.

Art. 2

(1) Echipamentele electrice prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), construite in concordanta cu bunele practici ingineresti in materie de securitate in vigoare in Romania sau in Uniunea Europeana, pot fi introduse pe piata sau utilizate numai daca nu pun in pericol securitatea oamenilor, animalelor domestice si a bunurilor mobile si imobile, atunci cand sunt instalate, utilizate si intretinute conform destinatiei si specificatiilor.

(2) Prin practici ingineresti se intelege ansamblul de activitati, de la proiectarea produsului pana la receptia produsului finit, incluzand activitati de control si verificare, desfasurate si consemnate in documentele firmei producatoare.

(3) Cerintele esentiale de securitate mentionate la alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 1.

Art. 3

Echipamentele electrice de joasa tensiune care indeplinesc cerintele esentiale de securitate prevazute la art. 2 si sunt supuse conditiilor prevazute la art. 4 si 7 nu pot face obiectul interzicerii introducerii pe piata si punerii in functiune din considerente de securitate.

Art. 4

(1) Este interzisa introducerea pe piata sau utilizarea echipamentelor electrice de joasa tensiune care nu indeplinesc cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1.

(2) Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1 daca echipamentele electrice de joasa tensiune sunt conforme cu standardele romane si/sau cu standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standardele europene armonizate, ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

(3) Lista standardelor romane din domeniul echipamentelor electrice de joasa tensiune, care adopta standardele europene armonizate, se aproba prin ordin comun al ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritatii sociale si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Aceasta lista va fi actualizata periodic.

(4) In cazul in care standardele europene armonizate, astfel cum sunt definite la alin. (2), nu au fost inca adoptate si publicate, se considera ca echipamentele electrice de joasa tensiune sunt conforme cu prevederile art. 2 daca sunt fabricate conform cerintelor de securitate cuprinse in standardele nationale in vigoare sau cu prevederile de securitate elaborate de Comisia Internationala pentru Reguli de Aprobare a Echipamentelor Electrice (CEE) ori de Comisia Electrotehnica Internationala (CEI).

(5) Atunci cand se importa un echipament electric de joasa tensiune dintr-un stat membru al Uniunii Europene in conditiile in care nu exista standarde sau prevederi de securitate, astfel cum sunt definite la alin. (2) si (4), in scopul introducerii pe piata sau al asigurarii liberei circulatii, se considera ca acesta este conform cu prevederile art. 2 daca a fost fabricat conform cerintelor de securitate cuprinse in standardele in vigoare in tara producatorului si daca acestea asigura un nivel de securitate echivalent cu acela din Romania.

Art. 5

Se interzice distribuitorilor de energie electrica, in conditiile legii, sa impuna utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, pentru conectare la retea si pentru furnizarea energiei electrice, conditii de securitate suplimentare celor prevazute in anexa nr. 1.

Art. 6

(1) Cand se constata ca un echipament electric de joasa tensiune nu satisface cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1, organele de control vor lua masuri de retragere de pe piata si interzicerea introducerii pe piata.

(2) Reintroducerea pe piata a unui echipament electric de joasa tensiune se efectueaza numai dupa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2 alin. (1) si (3).

(3) In cazul situatiilor prevazute la alin. (1) organele de control vor informa in scris, dupa caz, Ministerul Industriei si Resurselor sau Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, indicand motivele deciziilor si specificand urmatoarele:

a) daca neconformitatea constatata se datoreaza unor deficiente ale standardelor care adopta standardele europene armonizate prevazute la art. 4 alin. (2) sau prevederilor de securitate prevazute la art. 4 alin. (4) si (5);

b) daca neconformitatea constatata se datoreaza aplicarii gresite a standardelor sau prevederilor prevazute la art. 4 alin. (2), (4) si (5);

c) daca neconformitatea constatata este atribuita nerespectarii bunelor practici ingineresti prevazute la art. 2.

(4) Ministerul Industriei si Resurselor sau, dupa caz, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale vor informa de indata statele membre implicate si Comisia Europeana asupra neconformitatilor constatate si a masurilor luate, potrivit prevederilor alin. (1) si (3).

Art. 7

(1) Inainte de introducerea pe piata, echipamentele electrice prevazute la art. 1 trebuie sa poarte marcajul european de conformitate CE, prevazut la art. 8 alin. (1), in conformitate cu Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, si in anexa nr. 3 lit. A, care atesta conformitatea acestuia cu prevederile prezentei hotarari, inclusiv cu procedurile de evaluare a conformitatii prevazute in anexa nr. 4.

(2) La solicitarea organelor de control, producatorul, reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene ori importatorul trebuie sa prezinte un raport de incercari in care este atestata conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune cu prevederile prevazute la art. 2 si in anexa nr. 1. Acest raport va fi intocmit de un organism recunoscut, conform procedurii prevazute la art. 9.

(3) Pentru echipamentele electrice de joasa tensiune introduse pe piata cu marcaj CE producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene intocmeste si pastreaza dosarul tehnic de conformitate, care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organului de control. In masura in care organele de control considera necesar pentru intelegerea continutului, acestea pot solicita traducerea in limba romana a unor documente care insotesc echipamentele din import. In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu au sediul in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a detine dosarul tehnic de conformitate revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a echipamentului electric.

(4) Conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune cu cerintele prezentei hotarari trebuie certificata printr-o declaratie de conformitate emisa de producator ori de reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, conform modelului prevazut in anexa nr. 5.

Art. 8

(1) Producatorul sau reprezentantul sau auto-rizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene aplica intr-un mod vizibil, usor lizibil si durabil marcajul CE pe echipamentul electric de joasa tensiune, ambalaj, instructiuni de exploatare sau pe certificatul de garantie.

(2) In cazul in care echipamentului electric de joasa tensiune ii sunt aplicabile si alte reglementari care prevad aplicarea marcajului CE, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementari.

(3) In cazul in care una sau mai multe dintre aceste reglementari permit producatorului, pentru o perioada de tranzitie, sa aleaga reglementarile aplicabile, marcajul CE va indica conformitatea numai cu reglementarile aplicate de producator. In acest caz datele de identificare a reglementarilor aplicate, asa cum au fost ele publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, trebuie sa fie mentionate in documentele, notele sau instructiunile prevazute de reglementari si care insotesc echipamentele electrice.

(4) Se interzice aplicarea pe echipament a oricarui marcaj asemanator cu marcajul CE, care ar putea induce in eroare organele de control sau utilizatorii. Este admisa totusi aplicarea altui marcaj pe echipamentul electric de joasa tensiune, pe ambalaj, pe instructiunile de prezentare sau pe certificatul de garantie, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE sa nu fie diminuate.

(5) Atunci cand organele de control constata ca marcajul CE a fost aplicat nejustificat, producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene va fi obligat sa ia toate masurile pentru ca aceasta incalcare sa inceteze, iar echipamentul electric de joasa tensiune sa se supuna prevederilor referitoare la acest marcaj, conform prevederilor art. 7 alin. (1).

(6) Daca neconformitatea prevazuta la alin. (5) continua, organele de control vor restrictiona sau vor interzice, dupa caz, introducerea pe piata a echipamentului electric de joasa tensiune, in conformitate cu procedura prevazuta la art. 6.

Art. 9

(1) Recunoasterea laboratoarelor si/sau a organismelor pentru evaluarea conformitatii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasa tensiune se face, dupa caz, de Ministerul Industriei si Resurselor sau de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, pe baza unei metodologii de evaluare proprii, aprobata prin ordin al ministrului autoritatii respective.

(2) Listele organismelor/laboratoarelor recunoscute in conditiile prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului industriei si resurselor si, dupa caz, al ministrului muncii si solidaritatii sociale si se actualizeaza periodic.

(3) Listele cuprinzand organismele recunoscute in conditiile prevazute la alin. (1) pentru efectuarea rapoartelor de incercari, prevazute la art. 7 alin. (2), inclusiv modificarile si/sau actualizarile acestora, se transmit de Ministerul Industriei si Resurselor sau Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, dupa caz, statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene.

Art. 10

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:

a) nerespectarea cerintelor esentiale de securitate prevazute la art. 2 alin. (3), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea utilizarii si introducerii pe piata a echipamentelor electrice de joasa tensiune neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) si ale art. 13 alin. (2), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect;

c) nerespectarea prevederilor anexei nr. 4, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializarii produselor pana la o data stabilita de organele de control prevazute la art. 11 impreuna cu producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatii;

d) nerespectarea indeplinirii permanente de catre organismele recunoscute a cerintelor minime prevazute de Legea nr. 608/2001, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si retragerea certificatului de recunoastere de catre autoritatea competenta care l-a emis.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de personalul anume imputernicit de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor pentru echipamentele destinate consumatorilor si de Inspectia Muncii, pentru echipamentele tehnice.

Art. 11

Contraventiilor prevazute la art. 10 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 12

Prevederile prezentei hotarari nu se aplica echipamentelor electrice de joasa tensiune destinate exportului in tari altele decat cele care fac parte din Uniunea Europeana.

Art. 13

(1) Pana la data intrarii in vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale - PECA, se admite introducerea pe piata atat a echipamentelor electrice de joasa tensiune cu marcaj CE, cat si a celor cu marcajul national de conformitate CS, in conditiile prevazute de prezenta hotarare.

(2) Se interzice, in conditiile prevazute de prezenta hotarare, aplicarea pe echipamentele electrice de joasa tensiune, concomitent, a marcajului CE si a marcajului CS.

(3) Prevederile prezentei hotarari referitoare la marcajul CE se aplica si marcajului CS.

Art. 14

(1) Pana la data intrarii in vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale - PECA, se admite introducerea pe piata a echipamentelor electrice de joasa tensiune cu marcaj CS, aplicat in conditiile prevazute de prezenta hotarare pentru marcajul CE. Elementele de identificare a marcajului CS sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. 608/2001 si sunt prevazute in anexa nr. 3 lit. B.

(2) In cazul in care echipamentului electric de joasa tensiune ii sunt aplicabile si alte reglementari care prevad aplicarea marcajului CS, acest marcaj trebuie sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acelor reglementari.

Art. 15

(1) Responsabilitatile producatorului, reprezentantului sau autorizat sau ale importatorului, in legatura cu echipamentele electrice de joasa tensiune introduse pe piata cu marcaj CS, sunt aceleasi cu cele prevazute de prezenta hotarare pentru echipamentele electrice de joasa tensiune cu marcaj CE.

(2) Sanctiunile si masurile prevazute la art. 10 alin. (1) se aplica si in cazul echipamentelor electrice de joasa tensiune introduse pe piata cu marcaj CS.

Art. 16

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, vor fi admise la comercializare numai echipamentele electrice de joasa tensiune care poarta marcajul CE.

Art. 17

Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 18

(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 6 alin. (4), care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007, si ale art. 9 alin. (3), care se aplica de la data intrarii in vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale - PECA.

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 458 din 27 iunie 2002, precum si orice alte dispozitii contrare.

-****-

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE


ANEXA nr. 1: CERINTE ESENTIALE de securitate pentru echipamentul electric de joasa tensiune

1. Conditii generale

a) Caracteristicile principale, indicatiile de recunoastere si de respectare, care vor asigura functionarea echipamentului electric de joasa tensiune in siguranta si in scopurile pentru care a fost fabricat, trebuie sa fie marcate pe echipament sau, daca aceasta nu este posibil, intr-un document insotitor.

b) Denumirea producatorului, firmei sau marca inregistrata trebuie sa fie aplicate in mod vizibil si lizibil pe echipamentul electric de joasa tensiune sau, daca nu este posibil, pe ambalaj.

c) Echipamentul electric de joasa tensiune, precum si componentele sale trebuie sa fie fabricate astfel incat sa poata fi asamblate si conectate sigur si corect.

d) Echipamentul electric de joasa tensiune trebuie sa fie proiectat si fabricat astfel incat sa se asigure protectia impotriva riscurilor prevazute la pct. 2 si 3, conditionat de utilizarea si intretinerea adecvata scopului pentru care a fost fabricat.

2. Protectia impotriva riscurilor ce pot rezulta ca urmare a montarii si utilizarii echipamentului electric de joasa tensiune

Masurile de natura tehnica trebuie sa fie prescrise cu respectarea cerintelor prevazute la pct. 1, pentru a se asigura ca:

a) persoanele si animalele domestice sunt protejate corespunzator fata de pericolul ranirilor fizice sau de alta natura care pot fi cauzate de contactul electric direct ori indirect;

b) nu se produc incalziri, radiatii sau arcuri electrice periculoase;

c) persoanele, animalele domestice si bunurile mobile si imobile sunt protejate corespunzator impotriva pericolelor de natura neelectrica ce pot fi cauzate de echipamentul electric de joasa tensiune, asa cum rezulta din experienta;

d) izolatia este corespunzatoare unor cerinte previzibile.

3. Protectia impotriva riscului cauzat de influente externe asupra echipamentului electric de joasa tensiune

Masurile tehnice trebuie luate cu respectarea cerintelor prevazute la pct. 1, pentru a se asigura ca:

a) echipamentul electric de joasa tensiune satisface cerintele previzibile de natura mecanica astfel incat persoanele, animalele domestice si proprietatea sa nu fie puse in pericol;

b) echipamentul electric de joasa tensiune este rezistent la influente de natura nemecanica in conditii previzibile de mediu, astfel incat persoanele, animalele domestice si proprietatea sa nu fie puse in pericol;

c) echipamentul electric de joasa tensiune nu pericliteaza persoanele, animalele domestice si proprietatea in conditii previzibile de suprasarcini.

ANEXA nr. 2: ECHIPAMENTE S I FENOMENE FIZICE care nu sunt supuse prevederilor prezentei hotarari

1. Echipament electric pentru utilizare in atmosfera exploziva

2. Echipament electric pentru utilizare radiologica si medicala

3. Componente electrice pentru lifturi de marfuri si de persoane

4. Contoare de energie electrica

5. Fise si prize de uz casnic

6. Sisteme de supraveghere cu gard electric

7. Interferente radioelectrice

8. Echipamente electrice specializate, utilizate pe nave, avioane sau calea ferata, care se supun prevederilor elaborate de organizatiile internationale la care Romania este parte

9. Echipamente furnizate ca obiecte de muzeu, insotite de documente corespunzatoare in acest sens.

ANEXA nr. 3:

A. Marcajul de conformitate CE

1. Marcajul de conformitate CE este format din literele C si E, avand urmatoarea forma:


Daca marcajul CE este redus sau marit, proportiile date in desenul de mai sus trebuie sa fie respectate.

2. Marcajul CE trebuie sa aiba o inaltime de cel putin 5 mm, cu exceptia cazurilor cand aceasta nu este posibil, tinandu-se seama de natura aparatelor.

B. Marcajul de conformitate CS

Marcajul de conformitate CS este format din literele C si S, cu forma prezentata in figura urmatoare:


NOTA:

- fontul (stilul literei): Times New Roman - corp 36;

- diametrul cercului: 20 mm.

In cazul in care marcajul CS trebuie sa fie marit sau micsorat, este necesar sa se respecte proportiile prezentate in figura de mai sus.

Componentele C si S ale marcajului CS trebuie sa aiba aceeasi dimensiune pe verticala, dar nu trebuie sa fie mai mica de 5 mm.

ANEXA nr. 4: CONTROLUL INTERN AL PRODUCTIEI

1. Producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene asigura si declara ca echipamentele electrice de joasa tensiune satisfac cerintele de securitate care sunt aplicabile. Producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene trebuie sa fixeze marcajul CE pe fiecare produs si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate. Modelul declaratiei de conformitate este prevazut in anexa nr. 5.

2. Producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene este obligat sa intocmeasca un dosar tehnic de conformitate care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organismelor de control.

3. Dosarul tehnic de conformitate trebuie sa ateste conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune cu principalele cerinte de securitate si, in masura in care este relevant, sa fie acoperita proiectarea, producerea si functionarea acestuia.

4. Dosarul tehnic de conformitate va cuprinde:

a) descrierea generala a echipamentului electric de joasa tensiune;

b) instructiuni de exploatare, manual de utilizare;

c) desene de proiectare si de fabricatie, scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;

d) descriere si explicatii necesare pentru intelegerea celor prezentate la lit. c);

e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc.;

f) lista cuprinzand standardele ce se aplica integral sau partial si descrierea solutiilor aplicate pentru a satisface cerintele esentiale de securitate in situatia neaplicarii integrale a standardelor;

g) rapoarte de incercari;

h) declaratie de conformitate, in copie, inclusiv traducerea legalizata in limba romana pentru echipamentele electrice de joasa tensiune din import.

5. Dosarul tehnic de conformitate trebuie tinut la dispozitia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricatiei ultimului echipament electric de joasa tensiune. Atunci cand este cazul, in masura in care organele de control considera necesar pentru intelegerea continutului, acestea pot solicita traducerea in limba romana a unor documente. In cazul in care producatorul ori reprezentantul sau autorizat nu este stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a pastra documentatia tehnica revine persoanei responsabile cu introducerea echipamentului electric de joasa tensiune pe piata romaneasca.

6. Producatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca procesul de productie sa asigure conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune fabricat cu documentatia tehnica prezentata la pct. 4 si cu cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1.

ANEXA nr. 5: DECLARATIE DE CONFORMITATE

(model)

Noi, ....................................................................................... (denumirea si sediul producatorului ori reprezentantului sau autorizat cu sediul in Romania intr-un stat membru al Uniunii Europene) declaram pe propria raspundere ca echipamentul ....................................................................... (denumirea, tipul sau modelul, numarul lotului si al seriei) produs de ........................................................................................ ,denumirea si sediul producatorului) la care se refera aceasta declaratie, respecta cerintele de protectie si este in conformitate cu urmatorul/urmatoarele standard/standarde sau cu alt/alte document/documente normativ/normative:

...................................................................... (- titlul si/sau numarul, editia si data publicarii standardului/standardelor sau al altui/altor document/documente normativ/normative, emitentul acestor documente -):

Locul si data emiterii declaratiei ....................................................................

.....................................................

(functia