HOTARÂRE nr. 578 din 21 mai 2003 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

În temeiul art. 107 din Constitutie,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. I

Hotarârea Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 14 martie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.Dupa alineatul (2) al articolului 2 se introduc doua noi alineate, alineatul (3) si alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(3) Angajatorii care au înfiintate sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta încadrarii personalului prin încheierea de contracte individuale de munca, pot delega acestora si competenta înfiintarii registrului.

(4) Nu au obligatia înfiintarii registrului de evidenta a salariatilor misiunile diplomatice, oficiile consulare straine cu sediul în România, precum si reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine pentru perioadele în care contractele individuale de munca încheiate cu cetatenii români se înregistreaza la Oficiul Muncii."

2.Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu urmatorul cuprins:

"Art. 91

Unitatile fara personalitate juridica care au competenta înfiintarii registrului îl înregistreaza la inspectoratul teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi au sediul si îndeplinesc obligatiile prevazute de prezenta hotarâre referitoare la completarea, pastrarea, înregistrarea unui nou registru în cazurile prevazute la art. 9 alin. (1), depunerea acestuia la încetarea activitatii, precum si la eliberarea copiilor dosarului personal si a filelor din registru."

Art. II

Termenul de 60 de zile calendaristice pâna la care angajatorii, respectiv sucursalele, agentiile, reprezentantele sau unitatile fara personalitate juridica ale acestora, sunt obligati sa înfiinteze registrele se proroga pâna la data de 1 septembrie 2003.PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE


Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 385 din data de 4 iunie 2003HOTARÂRE nr. 290 din 4 martie 2004 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. I

Hotarârea Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 14 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.Alineatul (4) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:

"(4) Nu au obligatia înfiintarii registrului misiunile diplomatice, oficiile consulare straine cu sediul în România, precum si reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine pentru perioadele în care contractele individuale de munca încheiate cu cetatenii români se înregistreaza la Inspectoratul Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti."

2.Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3

Angajatorul are obligatia de a înregistra registrul la inspectoratul de munca în a carui raza teritoriala îsi are sediul sau domiciliul, dupa caz, cel mai târziu la data încheierii primului contract individual de munca."

3.Alineatele (1), (3) si (4) ale articolului 4 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 4

(1) Registrul se întocmeste în regim tipizat, conform modelului prevazut în anexa nr. 1, se numeroteaza pe fiecare pagina si devine document oficial de la data înregistrarii.

........................................................................

(3) Inspectoratul teritorial de munca va înregistra registrul numai daca sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. (1) si (2).

(4) La solicitarea inspectoratului teritorial de munca sau a unor angajatori care obtin aprobarea prealabila a inspectoratului teritorial de munca, registrul se întocmeste si în format electronic."

4.Alineatul (2) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor, data încheierii contractului individual de munca, data începerii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii exprimata în ore/zi, ocupatia (functia si/sau meseria), respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din România (C.O.R.), salariul de baza prevazut la data încheierii contractului, data încetarii contractului si temeiul legal al încetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face înscrierea."

5.Dupa alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) Fiecare operatiune efectuata în registru va fi certificata, prin semnatura si stampila, de catre o persoana numita prin act administrativ de catre angajator sau de catre reprezentantul legal al acestuia."

6.Alineatele (3) si (4) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Înscrierile în registru se efectueaza la data încheierii contractului individual de munca, precum si la data încetarii acestuia, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1.

(4) Înregistrarile din registru se vor efectua numai în limba româna, citet, cu tus/pix negru, iar corectarea erorilor materiale din cuprinsul acestuia se va realiza prin bararea datelor înscrise eronat, astfel încât sa se poata citi vechea înregistrare, si prin înscrierea dedesubt, în culoare rosie, a datelor exacte. În cazul în care înscrierea nu se poate face dedesubt, se bareaza întregul rând si se face trimitere la noul rând care contine datele exacte."

7.Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6

(1) Registrul se pastreaza la sediul sau domiciliul angajatorului ori, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau unor alte asemenea unitati fara personalitate juridica, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3).

(2) Angajatorii au obligatia de a comunica, în scris, tuturor conducatorilor sucursalelor, agentiilor, reprezentantelor si unitatilor fara personalitate juridica, care nu îndeplinesc conditiile prevazute la art. 2 alin. (3), precum si tuturor conducatorilor punctelor de lucru care au salariati, numarul registrului în care au fost înscrisi salariatii, precum si inspectoratul teritorial de munca la care s-a facut înregistrarea.

(3) Registrele si dosarele personale ale fiecarui salariat se vor pastra în focuri care sa asigure securitatea datelor si sa îndeplineasca conditiile necesare pentru pastrarea lor fndelungata si corespunzatoare."

8.Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7

(1) Registrul se pune la dispozitie inspectorului de munca sau oricarei alte autoritati publice care îl solicita în conditiile legii, angajatorul având obligatia sa asigure accesul permanent la acest document."

9.Alineatul (2) al articolului 7 se abroga.

10.Alineatul (4) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:

"(4) La solicitarea salariatului, angajatorul este obligat sa îi elibereze copii, certificate de reprezentantul legal al acestuia sau de persoana împuternicita de angajator pentru conformitate cu originalul, ale dosarului personal, ale paginii/paginilor din registru care cuprinde/cuprind înscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de catre acesta, vechimea în munca, în meserie si în specialitate."

11.Alineatele (3) si (4) ale articolului 9 vor avea urmatorul cuprins:

"(3) În cazul în care registrul a fost deteriorat sau înscrierile nu mai sunt lizibile, datele cuprinse în acesta se copiaza ori, dupa caz, se reînscriu într-un nou registru în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrarii noului registru. Angajatorul are obligatia de a pastra vechiul registru o perioada de 3 ani de la data înregistrarii noului registru.

(4) În situatia în care registrul a fost pierdut sau distrus, angajatorul are obligatia de a reface înscrierile, pe baza documentelor existente la dosarul personal al salariatului, în termen de 15 zile lucratoare de la data pierderii sau distrugerii. Inspectoratul teritorial de munca va înregistra noul registru numai în situatia în care angajatorul va face dovada depunerii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anuntului de pierdere a registrului, respectiv va face dovada distrugerii totale a acestuia, în conditiile legii."

12.Dupa alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea urmatorul cuprins:

"(5) În situatiile prevazute la alin. (1), la înregistrarea unui nou registru, inspectoratul teritorial de munca va face urmatoarele mentiuni:

a) pe prima pagina se va înscrie numarul registrului pe care îl înlocuieste, precum si motivul înlocuirii;

b) în registrul special, la numarul de înregistrare a vechiului registru se va înscrie mentiunea înlocuirii, motivul înlocuirii si numarul de înregistrare al noului registru."

13.Articolul 91 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 91

Unitatile fara personalitate juridica ce au competenta înfiintarii registrului îl înregistreaza la inspectoratul teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi au sediul, cu îndeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta hotarâre."

14.La alineatul (1) al articolului 10, litera d) va avea urmatorul cuprins:

"d) necompletarea registrului în conformitate cu prevederile prezentei hotarâri."

15.Dupa alineatul (6) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (7), care va avea urmatorul cuprins:

"(7) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (2), (3) si (4), inspectorul de munca facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal."

16.Articolul 12 se abroga.

17.Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa la prezenta hotarâre.

Art. II

(1)Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, registrele generale de evidenta a salariatilor se vor înregistra si completa cu respectarea prevederilor prezentei hotarâri.

(2)Înscrierile deja efectuate în registrele existente îsi mentin valabilitatea urmând ca, de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, în coloana 10 "Ocupatia (functia si/sau meseria)" sa se înscrie si codul C.O.R. corespunzator functiei/meseriei respective, în coloana 13 sa se completeze si temeiul legal al încetarii contractului individual de munca, iar în coloana 14, în loc de "Temeiul legal al încetarii contractului", sa se completeze "Numele, prenumele si semnatura persoanei care face înscrierea".

Art. III

Hotarârea Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotarâre, va fi republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

ANEXĂ: REGISTRUL GENERAL DE EVIDENŢĂ A SALARIAŢILOR


Numărul contrac-tului individual de muncă

Numele şi prenu-mele salari-atului

Date de identi-ficare a salari-atului

Data încheierii contrac-tului indivi-dual de muncă

Data începerii activităţii

Durata contrac-tului indivi-dual de muncă

Durata muncii (ore/zi)

Durata peri-oadei de probă

Locul de muncă

Ocupaţia
(funcţia şi/sau meseria) si codul C.O.R.

Salariul de bază

Modifi-carea, suspen-darea contrac-tului indivi-dual de muncă

Data încetării contrac-tului indivi-dual de muncă şi temeiul legal al încetării acestuia

Numele, prenu-mele şi semnă-tura persoa-nei care face înscri-erea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

NOTA:

1.Înregistrarea datelor în rubricile registrului se va face dupa cum urmeaza:

a)în coloana 1 se va înscrie numarul contractului individual de munca dat de angajator, conform normelor interne ale unitatii;

b)în coloana 2 se vor înscrie numele si prenumele salariatului conform actului de identitate;

c)în coloana 3 se vor înscrie urmatoarele date de identificare a salariatului: domiciliul/resedinta, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate;

d)în coloana 4 se va înscrie data semnarii contractului individual de munca de catre ambele parti;

e)în coloana 5 se va înscrie data la care salariatul a început sau va începe efectiv sa lucreze;

f)în coloana 9 se vor mentiona sectia, serviciul, punctul de lucru etc. unde lucreaza efectiv salariatul.

2.Pe fiecare pagina din registru vor fi înregistrate datele unui singur salariat.

3.Coloanele 6, 7, 8, 10, 11 si 12 se vor completa începând cu data de 1 ianuarie 2007.

4.La încetarea contractului individual de munca, spatiile ramase necompletate de pe pagina/paginile alocata/alocate salariatului se bareaza si se stampileaza de catre unitate.

5.Pentru salariatii detasati,