HOTARARE nr. 935 din 11 noiembrie 1999 privind stabilirea conditiilor in care pot presta munca persoanele care nu incheie contracte individuale de munca si modul de utilizare a sumelor reprezentand comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de munca, respectiv de directiile generale de munca si protectie sociala

In temeiul art. 23 din Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 136/1999,

Guvernul Romaniei hotaraste:

Art. 1

(1) Persoanele fizice care nu incheie contracte individuale de munca pot presta munca, potrivit art. 2 si 3 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, prin incheierea unor conventii civile de prestari de servicii, in urmatoarele conditii:

a) activitatile ce urmeaza a fi prestate nu fac parte din domeniul activitatilor de baza ale angajatorilor, stabilite potrivit legii, pentru care se justifica incheierea unor contracte individuale de munca;

b) in cazul incheierii mai multor conventii civile de prestari de servicii in cadrul aceleiasi activitati, munca prestata cu regularitate, in baza acestor conventii, nu insumeaza un volum egal cu cel stabilit pentru persoanele incadrate in munca pe baza contractului individual de munca, in raport cu programul normal de lucru.

(2) Persoanele fizice care nu incheie contracte individuale de munca pot presta munca si prin realizarea unor servicii in baza unor legi speciale sau pot executa lucrari pentru care primesc drepturi de autor. In cazul acestor persoane dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile.

Art. 2

Sumele incasate, reprezentand comisionul prevazut la art. 12 din Legea nr. 130/1999, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 136/1999, se gestioneaza de Inspectia Muncii prin inspectoratele teritoriale de munca, respectiv de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin directiile generale de munca si protectie sociala, si se vor utiliza pentru cheltuieli de personal, materiale si de capital, pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de ordonatorul principal de credite din surse extrabugetare.

Art. 3

Veniturile si cheltuielile aferente activitatii de pastrare, completare si certificare a carnetelor de munca, potrivit Legii nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se evidentiaza si se contabilizeaza in mod distinct, potrivit prevederilor legale.

Art. 4

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu avizul Ministerului Finantelor, va elabora norme privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat, precum si procedura de inregistrare a contractelor individuale de munca si modul de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 560 din data de 17 noiembrie 1999