Procedura din 13 iunie 2002, DE AUTORIZARE a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii


Publicat in Monitorul Oficial nr. 414 din 14 iunie 2002

Emitent: Guvernul

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

(1) Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare si de emitere a autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, denumita in continuare autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a acesteia, precum si cuantumul tarifelor aferente in vederea autorizarii functionarii comerciantilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata.

(2) Autorizatia reprezinta actul care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei de protectie a muncii, in scopul prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale.

(3) Autorizatia se emite de catre autoritatea competenta in a carei raza teritoriala se afla sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv inspectoratul teritorial de munca, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale.

Art. 2

In vederea obtinerii autorizatiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de inregistrare, in care se vor inscrie atat datele de identificare a sediului social si sediilor secundare, cat si activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare efectiv in aceste sedii, codificate in conformitate cu nomenclatorul CAEN.

Art. 3

In vederea autorizarii din punct de vedere al protectiei muncii se disting urmatoarele situatii:

a) pentru activitatile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevazute in anexa nr. 5.1, inspectoratul teritorial de munca va efectua evaluarea conditiilor minime de securitate la sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantilor;

b) pentru activitatile codificate conform nomenclatorului CAEN, care nu se regasesc in anexa nr. 5.1, anexa la certificatul de inregistrare se va semna si stampila, cu inscrierea mentiunii "Functioneaza in baza declaratiei pe propria raspundere conform art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata"; in acest caz nu se percep taxe si tarife;

c) in cazul in care in sediul social sau sediile secundare nu se desfasoara inca activitatile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, prevazute in anexa nr. 5.1, nu este necesara obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii; in aceasta situatie, in baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului date in aceste sens, rubrica din anexa la certificatul de inregistrare se va semna si stampila, cu inscrierea mentiunii "Nu este necesara in aceasta etapa" conform art. 3 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata, caz in care nu se percep taxe si tarife, comerciantul fiind obligat sa obtina autorizatia inainte de inceperea oricareia dintre activitatile prevazute in actul constitutiv, respectiv modificator;

d) in situatia in care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activitatile inscrise in obiectul de activitate al comerciantului, care ar urma sa se desfasoare in sediul social sau in sediile secundare, nu pot fi autorizate la momentul solicitarii inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantului, certificatul de inregistrare se elibereaza in mod obligatoriu cu mentionarea in anexa la acesta a activitatilor autorizate in aceasta etapa; comerciantul constituit in aceste conditii poate desfasura numai activitatile pentru care a fost autorizat, urmand ca celelalte activitati inscrise in obiectul sau de activitate sa fie desfasurate numai dupa obtinerea autorizatiei necesare prin Biroul unic.

Art. 4

In cazul in care se efectueaza evaluarea conform art. 3 lit. a), rezultatul acesteia se concretizeaza in una dintre urmatoarele forme:

a) eliberarea autorizatiei prin completarea, stampilarea si semnarea anexei la certificatul de inregistrare;

b) neeliberarea autorizatiei, caz in care anexa la certificatul de inregistrare nu se completeaza, stampileaza si semneaza; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de inregistrare al comerciantului.

Art. 5

In cazul neeliberarii autorizatiei conform art. 4 lit. b) inspectoratul teritorial de munca intocmeste un referat de evaluare care contine neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite. Referatul de evaluare se transmite in original cu adresa de inaintare Biroului unic care il va inmana comerciantului, sub semnatura.

CAPITOLUL II: Obligatiile inspectoratului teritorial de munca

Art. 6

In vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii de autorizare a functionarii din punct de vedere al protectiei muncii, inspectoratul teritorial de munca are urmatoarele obligatii:

a) sa delege la Biroul unic un numar corespunzator de reprezentanti, dimensionat in functie de volumul solicitarilor, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata;

b) sa asigure reprezentantilor delegati la Biroul unic dreptul de semnatura;

c) sa evalueze sediul social si sediile secundare ale comerciantului, precum si activitatile desfasurate in acestea si sa transmita reprezentantului sau la Biroul unic referatul care contine rezultatul evaluarii, in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii dosarului solicitantului la Biroul unic.

CAPITOLUL III: Obligatiile solicitantului si conditiile pe care acesta trebuie sa le indeplineasca in vederea obtinerii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii

Art. 7

Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de inregistrare urmatoarele documente:

a) declaratia pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectie a muncii, obligatorie pentru toti comerciantii, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.2 - pct. I;

b) dovada achitarii tarifului aferent autorizarii, dupa caz, conform anexei nr. 5.3;

c) copii de pe avizele si/sau autorizatiile pentru desfasurarea activitatilor care, dupa caz, intra sub incidenta prevederilor urmatoarelor acte normative:

- Decretul nr. 466/1979 privind regimul produselor si substantelor toxice, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 1980, cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 30 ianuarie 1995, aprobata cu modificari prin Legea nr. 85/1995.

Art. 8

Documentele prevazute la art. 7 se depun indosariate.

Art. 9

In vederea autorizarii functionarii din punct de vedere al protectiei muncii comerciantii au obligatia sa desfasoare activitatile cu respectarea prevederilor legislatiei privind protectia muncii, dupa cum urmeaza:

a) Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001;

b) Normele generale de protectie a muncii;

c) Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatile desfasurate;

d) Standardele de securitate;

e) ordinele ministrului muncii si solidaritatii sociale, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 10

Conditiile pe care comerciantii au obligatia sa le asigure in vederea autorizarii functionarii din punct de vedere al protectiei muncii sunt urmatoarele:

a) activitatea de protectie a muncii sa se desfasoare intr-un mod organizat;

b) riscurile de accidentare sau imbolnavire profesionala generate de activitatile desfasurate sa fie identificate;

c) masurile de securitate si sanatate in munca aferente riscurilor identificate sa fie stabilite;

d) echipamentele tehnice utilizate in medii normale sa respecte cerintele esentiale de securitate si sanatate in munca;

e) echipamentele tehnice utilizate in atmosfere potential explozive sa fie certificate din punct de vedere al cerintelor de securitate a muncii, conform reglementarilor legale in vigoare;

f) locurile de munca sa fie dotate cu mijloacele necesare pentru interventie in caz de accident sau intoxicatii;

g) locurile de munca cu pericol deosebit sa fie nominalizate conform Normelor metodologice privind locul de munca cu pericol deosebit si pericol iminent de accidentare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 388/1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996;

h) personalul sa fie dotat cu echipament individual de protectie, corespunzator pericolelor existente in activitate.

CAPITOLUL IV: Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii

1. Responsabilitatile reprezentantului inspectoratului teritorial de munca delegat la Biroul unic

Art. 11

Reprezentantul inspectoratului teritorial de munca delegat la Biroul unic are urmatoarele responsabilitati, cu respectarea termenelor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata:

a) sa verifice dosarele depuse de solicitanti pentru obtinerea autorizatiei, primite pe baza de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevazute la art. 7 si cererea de inregistrare - in copie sau, dupa caz, in extras, pe suport magnetic;

b) sa selecteze dosarele care nu trebuie sa parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 3 lit. b), respectiv ale art. 3 lit. c), si sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de inregistrare, conform art. 3 lit. b), respectiv art. 3 lit. c);

c) sa transmita imediat dupa inregistrare catre inspectoratul teritorial de munca, pe baza de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 3 lit. a) si sa comunice termenul in care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizarii;

d) sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de inregistrare, conform art. 4 lit. a), in baza referatului de evaluare transmis de inspectoratul teritorial de munca, care concluzioneaza acordarea autorizatiei;

e) sa transmita Biroului unic, conform art. 5, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizatiei si care contine explicit neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite;

f) sa transmita Biroului unic, pe baza de borderou, dosarul si anexa la certificatul de inregistrare;

g) sa transmita inspectoratului teritorial de munca declaratia pe propria raspundere, in original, precum si cererea de inregistrare - in copie sau, dupa caz, in extras, pe suport magnetic;

h) sa verifice incadrarea corecta a fiecarei solicitari, in cuantumul tarifelor aferente autorizarii, conform anexei nr. 5.3;

i) sa puna la dispozitie solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obtinerii autorizarii.

Art. 12

(1) Pentru sediul social si fiecare sediu secundar se va elibera cate o anexa la certificatul de inregistrare care va cuprinde si codurile CAEN ale tuturor activitatilor autorizate sa se desfasoare in acestea.

(2) Pentru fiecare sediu secundar in care comerciantul urmeaza sa desfasoare activitati deja autorizate se va elibera, fara percepere de taxe si tarife si pe baza de declaratie pe propria raspundere a acestuia, cate o anexa la certificatul de inregistrare. In acest sens, in baza declaratiilor pe propria raspundere ale solicitantilor ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de prezenta procedura, reprezentantii inspectoratului teritorial de munca delegati la Biroul unic vor completa, de indata, pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare cu mentiunea "Autorizat pe baza declaratiei pe propria raspundere, in conditiile art. 3 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata".

2. Evaluarea sediilor si/sau a activitatilor care necesita autorizarea functionarii din punct de vedere al protectiei muncii

Art. 13

In cazul comerciantilor care solicita autorizare pentru desfasurarea activitatilor prevazute in anexa nr. 5.1, inspectoratul teritorial de munca procedeaza dupa cum urmeaza:

a) evalueaza continutul documentelor aflate in dosarul solicitantului din punct de vedere al respectarii legislatiei de protectie a muncii;

b) analizeaza la sediul social si la sediile secundare, conformitatea documentelor aflate in dosarul solicitantului cu situatia concreta din teren;

c) evalueaza la sediul social si la sediile secundare realizarea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca prevazute de legislatia in domeniu;

d) redacteaza referatul cuprinzand concluziile evaluarii si propune fie eliberarea autorizatiei, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformitatilor constatate si a actelor normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite;

e) supune aprobarii inspectorului-sef al inspectoratului teritorial de munca referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizatiei;

f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe baza de borderou.

CAPITOLUL V: Perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, precum si cuantumul tarifelor aferente

Art. 14

In cazul in care, ulterior inregistrarii si autorizarii functionarii, la sediul social sau secundar se intentioneaza inceperea desfasurarii unor noi activitati, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de noi anexe cuprinzand autorizatiile necesare.

Art. 15

(1) Autorizatia este valabila atata timp cat nu s-au modificat conditiile initiale pentru care aceasta a fost eliberata.

(2) La modificarea conditiilor initiale comerciantul va solicita prin Biroul unic reinnoirea autorizatiei.

Art. 16

Tarifele pentru serviciile prestate in vederea autorizarii din punct de vedere al protectiei muncii sunt prevazute in anexa nr. 5.3.

(2) Tarifele se achita la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, care vor efectua viramente catre trezoreriile statului, in conturile autoritatii publice avizatoare, in termenele stabilite de reglementarile legale in vigoare privind finantele publice.

Art. 17

(1) Autorizatia se anuleaza de catre inspectoratul teritorial de munca in urmatoarele cazuri:

a) cand constata modificarea conditiile existente la data obtinerii acesteia, iar comerciantul nu a solicitat reinnoirea autorizatiei;

b) cand constata neindeplinirea conditiilor asumate prin declaratia pe propria raspundere.

(2) Anularea autorizatiei se realizeaza prin completarea rubricii corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare pe baza procesului-verbal intocmit de catre inspectoratul teritorial de munca, cu motivarea temeinica privind neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi au fost incalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar cate o copie de pe acesta la Biroul unic si la Inspectia Muncii.

Art. 18

(1) Comerciantul are obligatia reluarii, prin Biroul unic, a procedurilor de obtinere a autorizatiilor care au fost anulate, dupa inlaturarea situatiilor care au impus masura anularii, cu plata taxelor si tarifelor aferente.

(2) Reautorizarea functionarii se mentioneaza in rubricile corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare.

Art. 19

Inspectoratul teritorial de munca asigura arhivarea documentatiei specifice care a stat la baza eliberarii autorizatiei, inclusiv a reinnoirilor, anularilor si reautorizarilor.

Art. 20

Biroul unic asigura arhivarea in copie a referatelor de evaluare si a documentelor referitoare la reinnoirea, anularea si reautorizarea functionarii.

CAPITOLUL VI: Reguli aplicabile preschimbarii

Art. 21

(1) In cazul in care, in momentul solicitarii preschimbarii actualului certificat de inmatriculare si a certificatului de inregistrare fiscala cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare atribuit, comerciantii detin autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.2 - pct. II, potrivit careia nu s-au schimbat conditiile de functionare care au stat la baza emiterii acesteia.

(2) Reprezentantii delegati la Biroul unic vor completa pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare, fara a mai fi necesara reluarea procesului de autorizare si fara plata taxelor si tarifelor aferente respectivelor autorizatii.

(3) In situatia in care comerciantii nu detin autorizatiile mentionate la alin. (1), procedura stabilita pentru eliberarea anexei la certificatul de inregistrare se aplica in mod corespunzator si preschimbarilor.

CAPITOLUL VII: Dispozitii finale

Art. 22

Prevederile prezentei proceduri se aplica in mod corespunzator si pentru autorizarea functionarii sediilor secundare, altele decat sediul social, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate, situatie in care se va depune in copie la dosar certificatul de inregistrare a sediului social si certificatul de inscriere de mentiuni privind infiintarea sediului secundar respectiv, dupa caz.

Art. 23

Anexele nr. 5.1-5.3 fac parte integranta din prezenta procedura.

ANEXA Nr. 5.1 la procedura

Lista activitatilor codificate conform nomenclatorului CAEN pentru care este necesara evaluarea conform prevederilor art. 3 lit. a)

Agricultura

0141 - Servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii si protectie fitosanitara

Industria extractiva de produse energetice

1010 - Extractia si prepararea antracitului si huilei

1020 - Extractia si prepararea lignitului

1111 - Extractia petrolului brut

1112 - Extractia sisturilor si nisipurilor bituminoase

1120 - Extractia gazelor naturale

1130 - Activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale (exclusiv prospectiune)

1200 - Extractia si prepararea minereurilor radioactive Industria extractiva de produse neenergetice

1310 - Extractia si prepararea minereurilor feroase

1320 - Extractia si prepararea minereurilor neferoase si rare (exclusiv minereurilor radioactive)

1411 - Extractia pietrei pentru constructii

1412 - Extractia pietrei calcaroase, gipsului si a cretei

1413 - Extractia de ardezie

1421 - Extractia pietrisului si a nisipului

1422 - Extractia argilei si a caolinului

1430 - Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica

1440 - Extractia sarii Industria alimentara a bauturilor si tutunului

1541 - Fabricarea uleiurilor si grasimilor brute

1591 - Fabricarea bauturilor alcoolice distilate

1592 - Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie

1596 - Fabricarea berii

1597 - Fabricarea maltului

Industria textila si a produselor textile

1831 - Argasirea si finisarea blanurilor

Industria pielariei si incaltamintei

1910 - Tabacirea si finisarea pieilor

Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv productia de mobila)

2020 - Fabricarea produselor stratificate din lemn

Industria celulozei, hartiei, cartonului si a articolelor din hartie si carton

2111 - Fabricarea celulozei

Industria de prelucrare a titeiului, cocsificarea carbunelui si tratarea combustibililor nucleari

2310 - Cocsificarea carbunelui

2320 - Prelucrarea titeiului

2330 - Prelucrarea combustibililor nucleari Industria chimica a fibrelor sintetice si artificiale

2411 - Fabricarea gazului industrial

2412 - Fabricarea colorantilor si a pigmentilor

2413 - Fabricarea de produse chimice anorganice de baza

2414 - Fabricarea de produse chimice organice de baza

2415 - Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase

2416 - Fabricarea materialelor plastice primare

2417 - Fabricarea cauciucului sintetic

2420 - Fabricarea pesticidelor si altor produse agrochimice

2430 - Fabricarea vopselelor si a lacurilor

2441 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza

2442 - Fabricarea preparatelor farmaceutice

2451 - Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere

2452 - Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice

2461 - Fabricarea explozivilor

2462 - Fabricarea cleiurilor si gelatinelor

2463 - Fabricarea uleiurilor esentiale

2464 - Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic

2465 - Fabricarea suportilor destinati inregistrarilor

2470 - Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale

Industria de prelucrare a cauciucului si a maselor plastice

2511 - Fabricarea pneurilor si a camerelor de aer

2512 - Resaparea pneurilor

2521 - Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor, profilurilor din material plastic

2522 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2523 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

Industria altor produse din minerale nemetalice

2611 - Fabricarea sticlei plate

2612 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate

2613 - Fabricarea articolelor din sticla

2614 - Fabricarea fibrelor din sticla

2615 - Fabricarea de sticlarie tehnica

2621 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental

2622 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica

2623 - Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica

2624 - Fabricarea produselor ceramice de uz tehnic

2626 - Fabricarea produselor ceramice refractare

2630 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica

2640 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii

2651 - Fabricarea cimentului

2652 - Fabricarea varului

2653 - Fabricarea ipsosului

2665 - Fabricarea produselor din azbociment

2681 - Fabricarea de produse abrazive

Industria metalurgica

2710 - Productia de metale feroase sub forme primare si semifabricate

2721 - Tuburi (tevi) din fonta

2722 - Tuburi (tevi) din otel

2731 - Tragere la rece

2732 - Laminare la rece

2734 - Trefilare

2741 - Productia metale pretioase

2742 - Productia aluminiului

2743 - Prelucrarea aluminiului

2744 - Productia plumbului, zincului si cositorului

2745 - Productia cuprului

2746 - Prelucrarea cuprului

2751 - Turnarea fontei

2752 - Turnarea otelului

2753 - Turnarea metalelor neferoase usoare

Industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii)

2821 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2822 - Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala

2840 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

2851 - Tratarea si acoperirea metalelor Industria de masini si echipamente

2921 - Fabricarea cuptoarelor industriale si arzatoarelor

2922 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

2960 - Fabricarea armamentului si munitiei

Industria de echipamente electrice si optice

3140 - Productia de acumulatori, baterii si pile electrice

Energia electrica si termica, gaze si apa

4011 - Productia de energie electrica

4012 - Transportul si distributia energiei electrice

4020 - Productia si distributia gazelor (exclusiv extractia gazului natural si a gazelor asociate)

4031 - Producerea aburului si a apei calde

4032 - Transportul si distributia aburului si a apei calde

Comert cu ridicata si cu amanuntul, repararea si intretinerea autovehiculelor, motocicletelor si a bunurilor personale si casnice

5050 - Vanzarea cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule

5151 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

Transport si depozitare

6030 - Transporturi prin conducte

Alte activitati de servicii colective, sociale si personale

9301 - Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor.

ANEXA Nr. 5.2 la procedura

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul ......... , posesor al B.I.(C.I.) seria ...... nr. ....... eliberat(a) de ..... CNP ...... /pasaport nr. ...... , eliberat de ........ in calitate de ...... (comerciant/asociat/fondator/administrator), la ..... , declar pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, urmatoarele:

I. Pentru situatiile precizate la art. 3 lit. b) din Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii:

A. - Activitatile enumerate mai jos se vor desfasura, din punct de vedere al protectiei muncii, in conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 90/1996 privind protectia muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001, cu modificarile ulterioare;

- Normelor generale de protectie a muncii;

- Normelor specifice de securitate a muncii pentru activitatile desfasurate;

- Standardelor de securitate;

- Ordinelor ministrului muncii si solidaritatii sociale publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

B - Sediul social/sediile secundare si activitatile desfasurate in acestea sunt urmatoarele:

Nr. crt.

Adresa sediu social/secundar

Activitati desfasurate

Cod CAEN

Telefon

Nr. salariatiC - Activitatile nominalizate mai sus se incadreaza si respecta prevederile:

Denumirea reglementarii

Da

Nu

Nr. autorizatie si/sau aviz

Decretul nr. 466/1 979 privind produsele si substantele toxice, publicat in Buletinul Oficial nr. 2 din 3 ianuarie 1980, cu modificarile ulterioare
Legea nr. 126/1 995 privind regimul materiilor explozive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu modificarile ulterioare
Ordonanta Guvernului nr. 4/1 995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 30 ianuarie 1995, aprobata cu modificari prin Legea nr. 85/1995
D - Sunt indeplinite urmatoarele conditii:

Conditii

Daca este cazul, se marcheaza cu X

1. Activitatea de protectie a muncii se desfasoara in mod organizat.

|_|

2. Riscurile de accidentare sau imbolnavire profesionala generate de activitatile desfasurate sunt identificate.

|_|

3. Sunt stabilite masurile de securitate si sanatate in munca corespunzatoare riscurilor identificate.

|_|

4. Echipamentele tehnice utilizate in medii normale respecta cerintele esentiale (minime) de securitate si sanatate in munca.

|_|

5. Echipamentele tehnice utilizate in atmosfere potential explozive sunt certificate din punct de vedere al calitatii de securitate a muncii, conform reglementarilor legale in vigoare.

|_|

6. Locurile de munca sunt dotate cu mijloacele necesare pentru interventie in caz de accident sau intoxicatii.

|_|

7. Sunt nominalizate locurile de munca cu pericol deosebit.

|_|

8. Personalul este dotat cu echipamentul individual de protectie corespunzator pericolelor existente in activitate.

|_|

Ne angajam ca in situatia in care urmeaza sa efectuam si alte activitati si/sau in situatia in care vom infiinta alte sedii secundare sa reactualizam prezenta declaratie si sa solicitam reinnoirea autorizatiei.

Data:

Semnatura

II. Pentru situatiile precizate la art. 21 alin.(1) din Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii:

Nu s-au modificat conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii nr. ........ / ......... , obtinuta anterior prezentei solicitari.

Cunosc si respect prevederile legislatiei privind protectia muncii, aplicabile la sediul social si/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activitatile declarate in cererea de inregistrare.

Data:

Semnatura

ANEXA Nr. 5.3 la procedura

Tarife pentru serviciile prestate in vederea autorizarii din punct de vedere al protectiei muncii

1. Pentru comerciantii autorizati in baza declaratiei pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii pentru activitatile care nu se regasesc in anexa nr. 5.1 nu se percepe tarif.

2. Pentru comerciantii autorizati prin parcurgerea procedurii de evaluare pentru activitatile prevazute in anexa nr. 5.1 (in functie de numarul de personal):

Activitatea

Tariful

Nr. salariati

Evaluarea comerciantilor persoane juridice in vederea eliberarii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii conform legislatiei in vigoare.

Intreprinderi micro - 450.000 lei

0-9


Intreprinderi mici - 700.000 lei

10-49