OBLIGATIILE ANGAJATORULUI

 

A.Obligatiile angajatorului fata de Inspectoratul Teritorial de Munca

 

Obligatiile angajatorului fata de I.T.M. prevazute de Legea 130/1999

Nr. crt.

Prevederea legislativa

Art. din lege

Sanctiuni

Art. din lege

1.

Obligatia de a inregistra contractele individuale de munca la I.T.M. in termen de 20 de zile de la incheierea lor.

Art. 8 din Legea 130/1999

Nerespectarea prevederilor art. 8 din Legea 130/1999 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 la 60.000.000 lei (HG 238/2002).

Art. 14 din Legea 130/1999

2.

Depunerea carnetelor de munca ale salariatilor incadrati cu contract de munca la I.T.M.

Art. 9, alin.1 din Legea 130/1999

Nedepunerea carnetelor de munca la I.T.M. conform art. 9 alin.1 din Legea 130/1999 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 la 60.000.000 lei (HG 238/2002).

Art. 14, din Legea 130/1999

3.

Obligatia de a depune la I.T.M. actele privind executarea, modificarea si incetarea contractelor de munca in termen de 5 zile de la perfectarea acestora.

Art. 9, alin.2, lit. a din Legea 130/1999

Nedepunerea actelor conform art. 9 alin. 2 lit. a) din Legea 130/1999 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 la 60.000.000 lei (HG 238/2002).

Art. 14 din Legea 130/1999

4.

Obligatia de a depune trimestrial dovezile de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, a contributiei pentru constituirea fondului pentru pensie suplimentara, precum si contributia de somaj pana la data de 15 a primei luni din trimestrul urmator.

Art. 9 alin. 2, lit. b) din Legea 130/1999

Nerespectarea prevederilor art. 9, alin. 2 lit. b) din Legea 130/1999 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 la 60.000.000 lei (HG 238/2002).

Art. 14 din Legea 130/1999

5.

Angajatorii care au primit aprobarea de a pastra si completa carnetele de munca au obligatia de a depune lunar la Inspectoratul Teritorial de Munca dovezile din care sa rezulte plata salariilor, a contributiei de asigurari sociale, la constituirea fondului pentru pensia suplimentara, precum si a contributiei pentru constituirea fondului de somaj.

Art. 10 alin. 2, lit. a) din Legea 130/1999

Nerespectarea prevederilor art. 10, alin. 2, lit. a) din Legea 130/1999 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 la 60.000.000 lei (HG 238/2002).

Art. 14 din Legea 130/1999

6.

Angajatorii ce au primit aprobarea de a pastra si completa carnetele de munca au obligatia de a prezenta carnetele de munca ale salariatilor la Inspectoratul Teritorial de Munca  la incetarea contractului individual de munca in vederea certificarii inscrierilor efectuate.

Art. 10, alin. 2, lit. b) din Legea 130/1999

Nerespectarea prevederilor art. 10 alin. 2 lit. b) din Legea 130/1999 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 la 60.000.000 lei (HG 238/2002).

Art. 14 din Legea 130/1999

7.

Obligatia de a plati comision de 0,75% din fondul lunar de salarii pentru cartile de munca ce se pastreaza la Inspectoratul Teritorial de Munca  pana la sfarsitul lunii urmatoare celei pentru care este datorat.

Art. 12, alin. 1, lit. a) din Legea 130/1999

Neplata in termenul stabilit de lege a comisionului prevazut de art. 12, alin. 1, lit. a) din Legea 130/1999 atrage obligatia debitorului de a plati majorari de intarziere in conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare zi de intarziere (0,30% pana la 01.08.2000; 0,15% pana la 01.11.2001; 0,10% incepand cu 01.11.2001).

Art. 22 din Legea 130/1999

8.

Obligatia de a plati comision de 0,25% din fondul de salarii, de catre angajatorii carora li se certifica legalitatea inregistrarii efectuate de catre acestia in carnetele de munca, pana la sfarsitul lunii urmatoare celei pentru care este datorat.

Art. 12, alin. 1, lit. b) din Legea 130/1999

Neplata in termenul stabilit a comisionului, obliga debitorul de a plati majorari de intarziere in conditiile prevazute de legislatia in vigoare (0,30% pana la 01.08.2000; 0,15% pana la 01.11.2001; 0,10% incepand cu 01.11.2001).

Art. 22 din Legea 130/1999.

9.

Obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitie organelor abilitate toate documentele si actele solicitate.

Art. 13, alin. 2 din Legea 130/1999

Refuzul angajatorului de a permite intrarea in incinta unitatii a organelor de control prevazute de art. 13 alin. 2 ori de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 45.000.000 la 90.000.000 lei (HG 238/2002).

Art. 16, lit. a) din O.U.G. 136/1999 care modifica Legea 130/1999

 

Obligatiile angajatorului fata de I.T.M. prevazute de Legea 90/1996

-Obligatia angajatorului de a solicita Inspectoratul Teritorial de Munca autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, sa mentina conditiile de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia si sa ceara revizuirea acesteia in cazul modificarii conditiilor initiale in care a fost emisa (Art. 18 Lit. b).

-Sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii accidentelor de munca (Art. 18 lit. n).

-Sa asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca cu prilejul controalelor si al cercetarii accidentelor de munca (Art. 18 lit.o).

-Sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, salariatii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de munca (Art.18 lit.p).

 

B.Obligatiile angajatorului fata de angajat

 

I.Obligatiile angajatorului fata de angajat prevazute de Constitutie:

-Obligatia  de a institui un salariu minim pe economie (Art. 38, alin 2).

-Obligatia acordarii repaosului saptamanal si a acordarii concediului de odihna platit.

-Obligatia respectarii duratei normale a tipului de lucru de 8 ore/zi, in medie (Art.38 alin.3).

-Obligatia asigurarii egalitatii la munca a femeii cu barbatul (Art.38 alin.4).

-Obligatia asigurarii dreptului la negocieri colective (Art. 38 alin.5 ).

 

II.Obligatiile angajatorului fata de angajat prevazute de Codul Muncii

-Obligatia angajatorului de a nu incadra in munca persoane sub varsta de 15 ani (art.13, alin3).

-Obligatia angajatorului de a informa persoana care solicita angajarea, ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele pe care intentioneaza sa le introduca in contractul individual de munca, sau sa le modifice (art.17).

-Obligatia angajatorului ca pentru orice modificare a unuia din elementele contractului individual de munca in timpul executarii acestuia, de a incheia un act aditional la contract, in termen de 15 zile de la data incunostiintarii in scris a salariatului, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare rezulta ca posibila din lege sau din contractul colectiv de munca aplicabil (art.17, alin.4).

-Obligatia angajatorului de a comunica in timp util informatiile necesare salariatului, in cazul in care acesta urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate (art.18).

-Obligatia angajatorului de a plati o indemnizatie negociata, de cel putin 25% din salariu, in nsituatia introducerii unei clauze de neconcurenta in contractul individual de munca (art.21, alin.3).

-Obligatia angajatorului de a infiinta un registru general de evidenta al salariatilor (art.34, alin.1).

-Obligatia angajatorului de a elibera la solicitarea salariatului un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca in specialitate, etc.(art.34, alin.5).

-Obligatia angajatorului de a informa salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca (art.40, alin.2, lit.a).

-Obligatia angajatorului de a asigura permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca (art.40, alin.2, lit.b).

-Obligatia angajatorului de a acorda salariatilor toate drepturile care decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca (art.40, alin.2, lit.c).

-Obligatia de a comunica periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii (art.40, alin.2, lit.d).

-Obligatia de a consulta sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si obligatiile acestora (art.40, alin.2, lit.e).

-Obligatia angajatorului de a plati toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariat in conditiile legii (art.40, alin.2, lit.f).

-Obligatia angajatorului de a infiinta si de a opera in registrul general de evidenta a salariatilor (art.40, alin.2, lit.g).

-Obligatia angajatorului de a elibera la cerere toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului (art.40, alin.2, lit.h).

-Obligatia angajatorului de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului (art.40, alin.2, lit.i).

-Obligatia angajatorului de a modifica numai prin acordul partilor contractul individual de munca (art.41, alin.1).

-Obligatia angajatorului ca, in situatia in care detaseaza, sa ia toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca la timp si integral toate obligatiile fata de salariatul detasat (art.47, alin.3).

-Obligatia angajatorului ca, in situatia in care concediaza pe motivele prevazute de art.61, lit. b-d din Codul Muncii, sa emita decizia de concediere in termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei de concediere (art.62, alin.1).

-Obligatia angajatorului de a dispune cercetarea prealabila, in termenele stabilite de Codul Muncii, in cazul unei concedieri pentru savarsirea unei abateri grave (art.63, alin.1).

-Obligatia de a emite decizia de concediere in forma scrisa (sub sanctiunea nulitatii absolute), trebuind sza fie motivata in fapt si in drept (art.62, alin.2).

-Obligatia de a proceda la cercetarea prealabila in cazul concedierii pentru necorespundere profesionala (art.63, alin.2).

-Obligatia angajatorului de a-i oferi alt loc de munca salariatului in cazul in care concedierea s-a dispus pe motivele prevazute de art.61, lit. c si d, sau art.56 lit.f (art.64, alin.1).

-Obligatia angajatorului de a solicita sprijin Agentiei Teritoriale pentru Ocuparea Fortei de Munca in situatia in care acesta nu dispune de locuri de munca vacante, in vederea redistribuirii salariatilor (art.64, alin2).

-Obligatia angajatorului de a intocmi un plan de masuri sociale cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, in cazul concedierilor colective (art.69, lit.a).

-Obligatia angajatorului de a propune salariatilor, in caz de concediere colectiva, programe de formare profesionala (art.69, lit.b).

-Obligatia angajatorilor de a pune la dispozitia sindicatului , sau dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, toate informatiile relevante in legatura cu concedierea colectiva (art.69, lit.c).

-Obligatia angajatorului de a initia in timp util consultari cu sindicatul, sau dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, referitoare la mijloacele si metodele de concediere colectiva (art.69, lit.b).

-Obligatia angajatorului de a notifica in scris, cu cel putin 45 de zile calendaristice inaintea emiterii deciziei de concediere colectiva, sindicatul sau reprezentantii salariatilor (art.70, alin.1).

-Obligatia angajatorului de a notifica proiectul de concediere colectiva Inspectoratului Teritorial de Munca si Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca, la aceeasi data la care a fost notificat sindicatul, sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor (art.70, alin.3).

-Obligatia angajatorului de a raspunde in scris si motivat propunerilor formulate de catre sindicat privind evitarea concedierilor ori a diminuarii numarului de salariati concediati, in termen de 10 zile de la primirea acestora (art.71, alin.2).

-Obligatia angajatorului de a informa salariatii angajati cu contract individual de munca pe perioada determinata despre locurile de munca vacante sau care vor deveni vacante, corespunzator pregatirii lor profesionale si sa le asigure accesul la aceste locuri de munca in conditii egale cu cele ale salariatilor angajati cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata (art.85).

-Obligatia angajatorului de a lua in considerare cererile salariatilor de a se transfera fie de la un loc de munca cu norma intreaga la unul cu o fractiune de norma, fie invers (art.104, alin.1).

-Angajatorul este obligat sa informeze la timp salariatii cu privire la aparitia unor locuri de munca cu fractiune de norma sau cu norma intreaga pentru a facilita transferurile de la o norma intreaga la o fractiune si invers (art.104, alin.2).

-Obligatia angajatorului de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitata (art.116).

-Obligatia angajatorului de a nu supune tinerii in varsta de pana la 18 ani la efectuarea unor munci suplimentare (art. 121).

-Obligatia angajatorului care utilizeaza in mod frecvent munca de noapte de a informa despre aceasta inspectoratul teritorial de munca (art. 122, alin.3).

-Obligatia angajatorului de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii salariului (art.158, alin1).

-Obligatia angajatorului de a garanta in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara (art.159, alin.3).

-Obligatia angajatorului de a contribui la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale care rezulta din contractul individual de munca (art.167, alin.1).

-Obligatia angajatorului de a lua toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor (art.171, alin.1).

-Obligatia angajatorului de a asigura securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca (art.171, alin.2).

-Obligatia angajatorului de a raspunde de organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si securitatii in munca (art.174, alin.1).

-Obligatia angajatorului de a asigura toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii (art.175).

-Obligatia angajatorului de a asigura instruirea angajatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca (art.176, alin.1).

-Obligatia angajatorului de a organiza controlul permanent al starii materialelor, utilajelor si substantelor folosite in procesul muncii in scopul asigurarii securitatii si sanatatii salariatilor (art.177, alin.2).

-Obligatia angajatorului de a raspunde pentru asigurarea conditiilor de acordare a primului ajutor in caz de accidente de munca, pentru crearea conditiilor pentru preantampinarea inccendiilor, precum si pentru evacuarea salariatilor in situatii speciale si in caz de pericol iminent (art.177, alin.3).

-Obligatia angajatorului de a asigura accesul salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii (art.182).

-Obligatia angajatorului de a asigura salariatilor accesul periodic la formarea profesionala (art.190).

-Obligatia angajatorului de a elabora anual planul de formare profesionala cu consultarea sindicatului, sau dupa caz, a reprezentantilor salariatilor (art.191, alin.1).

-Obligatia angajatorului de a asigura cheltuielile ocazionate de perticiparea salariatilor la perfectionarea profesionala, in cazul in care participarea la cursuri sau stagii de formare profesionala este initiata de catre angajator (art.194, alin.1).

-Obligatia angajatorului la negociere colectiva in situatia in care are incadrati mai mult de 21 salariati (art.236, alin.2).

-Obligatia angajatorului de a informa salariatii cu privire la continutul regulamentului intern (art.259, alin.2).

-Obligatia angajatorului de a despagubi salariatul in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului (art.269, alin.1).

 

III.Obligatiile angajatorului fata de angajat prevazute de Legea 90/1996

-Angajatorul este obligat sa stabileasca masurile tehnice, organizatorice si de protectia muncii corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu specifici unitatii (Art. 18 lit.c);

-Sa stabileasca pentru salariati si pentru ceilalti participanti la procesul de munca atributiile si raspunderea ce le revin in domeniul protectiei muncii, corespunzator functiilor exercitate (Art.18, lit.d);

-Sa elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii, corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea la locurile de munca (Art.18, lit.e);

-Sa asigure si sa controleze prin compartimente specializate sau prin personal propriu cunoasterea si aplicarea de catre toti salariatii si participantii la procesul de munca, a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite si  a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii (Art.18,lit.f);

-Sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii salariatilor si participantilor la procesul de munca: afise, pliante, filme, diafilme si altele asemenea, cu privire la protectia muncii (Art.18,lit.g);

-Sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca precum si asupra masurilor de prevenire necesare (Art.18, lit.h);

-Sa asigure pe cheltuiala unitatii instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a persoanelor cu atributii in domeniul protectiei muncii (Art.18, lit. i);

-Sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de normele de protectie a muncii (Art. 18, lit. j);

-Sa angajeze numai persoane care in urma controlului medical si a verificarii aptitudinilor psiho-profesionale corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute (Art. 18, lit. k);

-Sa tina evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite, vatamatoare, grele, periculoase, precum si a accidentelor de munca, a bolilor profesionale accidentelor tehnice si a avariilor (Art. 18, lit.l);

-Sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice (Art.18, lit. m).

 

IV.Obligatiile angajatorului fata de angajat, prevazute de contractul colectiv de munca la nivel national pe anul 2001 - 2002

-Obligatia de a respecta durata normala a timpului de lucru de 8 ore pe zi, sau de 40 de ore pe saptamana;

-Obligatia de a anunta cu o saptamana inainte, programul  saptamanal de 36 pana la 44 de ore ( cu conditia ca media lunara sa fie de 40 de ore saptamanal) in cazul in care s-a negociat la nivel de unitate si s-a stabilit un asemenea program, situatie in acre durata normala a timpului de munca zilnic nu poate depasi 10 ore (Art.10);

-Obligatia de a reduce durata normala a tipului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii de munca deosebite(Art.12);

-Obligatia de a compensa orele suplimentare cu timp liber corespunzator (Art.15, alin.1);

-Obligatia de a plati un spor pentru orele suplimentare care nu au putut fi compensate cu timp liber pana la sfarsitul lunii (Art. 15, alin.2);

-Obligatia de a reduce timpul normal de lucru cu o ora pentru munca care se desfasoara in timpul noptii, fara o diminuare a salariului de baza si a vechimii in munca (Art.16, alin.2);

-Obligatia de a reduce durata normala a timpului de lucru cu 2 ore pe zi fara a afecta salariul de baza si vechimea salariatelor care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani (Art.17, alin.1);

-Obligatia de a acorda inca 2 luni beneficiile de spor pentru nocivitate si alimentatie de protectie a organismului, persoanelor ale caror conditii de munca s-au normalizat si care anterior normalizarii au beneficiat de aceste drepturi (Art.25, alin.1);

-Obligatia de instrui si atesta efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul loc de munca (Normele de protectia muncii) pe fiecare nou angajat, astfel incat sa fie obligat sa cunoasca si sa respecte normele de protectia muncii (Art. 27, alin.3);

-Obligatia de a instrui salariatii in cazul in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor noi norme de protectia muncii (Art. 27,a lin.4);

-Obligatia de a suporta integral contravaloarea echipamentului de protectie a muncii (Art. 28, alin.1);

-Obligatia de a suporta integral contravaloarea vestimentatiei speciale in cazul in care angajatorul impune o anumita vestimentatie (Art.28, alin.3);

-Obligatia conform art.30 de a lua toate masurile ce se impun pentru amenajarea ergonomica a locului de munca in vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de munca cum ar fi:

a)Asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);

b)Amenajarea meselor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, sali de repaus);

c)Diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiilor poluante.

-Obligatia de a organiza o data pe an examinarea medicala a salariatilor in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii  sau pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale (Art.31);

-Obligatia de a asigura un regim de protectie special femeilor si tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin le nivelul drepturilor specifice prevazute de legislatia muncii si prevederile contractului colectiv de munca (Art. 33, alin.1);

-Obligatia de a nu repartiza pe timp de noapte salariatele gravide incepand cu luna a cincea de sarcina precum si a celor care alapteaza (Art.33, alin.3);

-Obligatia de a nu refuza angajarea sau, dupa caz mentinerea in munca a persoanelor handicapate, in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu (Art.34);

-Obligatia de a sigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca  sau recalificarea acestora in functie de posibilitatile unitatii (in cazul recomandarii medicale) (Art.35);

-Obligatia asigurarii salariului minim de 1.750.000 lei (incepand cu 01.03.2002) pentru un program complet de lucru de 170 ore (Art. 39, alin.3);

-Obligatia acordarii sporurilor pentru conditiile de munca grele, periculoase sau penibile, in procent de 10% din salariul de baza, in situatia in care sporurile nu sunt cuprinse in salariul de baza (Art.40, lit. a);

-Obligatia de a acorda sporuri pentru orele suplimentare si orele lucrate in zilele de sarbatori legale, in procent de 100% din salariul de baza (pana la 120 / salariat /an) si un procent de 50% din salariul de baza pentru orele care depasesc 120 ore / salariat /an (Art.40 lit. c);

-Obligatia acordarii sporului de vechime minim de 5% pentru 3 ani vechime si maxim de 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de baza (Art.40, lit. d);

-Obligatia acordarii unui spor de noapte de 25% din salariul de baza (Art. 40 , lit. e);

-Obligatia patronului de a plati salariatilor salariul de baza pe timpul cat lucrul a fost intrerupt (in situatia in care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu) (Art. 42 alin.2);

-Obligatia angajatorului de a face periodic plata salariilor la datele care se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii sau institutiei(Art. 44);

-Obligatia de a plati inaintea oricaror alte obligatii banesti ale unitatii, drepturile cuvenite salariatilor (Art.48, alin.1);

-Obligatia de a plati salariatilor care se pensioneaza pentru limita de varsta, o indemnizatie egala cu cel putin un salariu de baza avut in luna pensionarii (Art. 50);

-Obligatia asigurarii repaosului saptamanal, de regula 2 zile consecutive (Art.52, alin. 1);

-Obligatia de a asigura salariatilor repaos saptamanal, de regula sambata si duminica (Art. 52, alin. 2);

-Obligatia de a asigura angajatilor repaus pentru servirea mesei, care nu poate fi mai mic de 15 min. Repausul cu o durata de 15 min. se include in programul de lucru (Art. 54);

-Obligatia angajatorului de a asigura angajatilor, in fiecare an calendaristic un concediu de odihna de minimum 21 zile lucratoare - in cazul salariatilor nou angajati, durata minima a concediului este de 18 zile, iar pentru tinerii in varsta de pana la 18 ani, durata concediului platit este de 24 zile .lucratoare (Art. 56);

-Obligatia angajatorului de a acorda pe durata concediului de odihna al salariatilor, o indemnizatie formata din salariul de baza (care se acorda la data plecarii in concediu) corespunzator numarului de zile de concediu, indemnizatie care se majoreaza cu procentul mediu al celorlalte venituri salariale, realizate pe o perioada de 3 luni lucrate inaintea plecarii in concediu. Indemnizatia nu poate fi mai mica decat salariul de baza, sporul de vechime si indemnizatia pentru functia de conducere, luate impreuna, corespunzator numarului de zile de concediu. (Art.59,alin.(1));

-Obligatia angajatorului de a acorda zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie, sau pentru alte situatii, dupa cum urmeaza (Art.61, alin.1):

a)casatoria salariatului

-5 zile

b)casatoria unui copil

-2zile

c)nasterea unui copil

-2 zile

d)decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor

-3 zile

e)decesul bunicilor, fratilor, surorilor

-o zi

f)donator de sange

-conf. Legii

g)la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului in alta localitate

-5 zile

-Obligatia de a acorda concediu fara plata de 30 de zile, o singura data, pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in invatamantul superior, seral si fara frecventa (Art.61,alin.2);

-Obligatia de a nu desface contractul individual de munca salariatelor aflate in concediu platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani cat si obligatia de a pastra postul persoanei respective (Art.62,alin.2);

-Obligatia angajatorului de a aduce la cunostinta salariatilor, posturile disponibile si conditiile de ocupare a lor (Art.70,alin.2);

-Obligatia de incheia contractul individual de munca in forma scrisa, cate un exemplar pentru fiecare parte(Art.61,alin.4);

-Obligatia de a acorda angajatului o indemnizatie egala cu salariul de baza pe o luna in situatia in care nu i se acorda preavizul la desfacerea contractului individual de munca (Art.74, alin.4);

-Obligatia ca la desfacerea contractului individual de munca din motive neimputabile salariatului, sa acorde acestuia o compensatie de 50% din salariul lunar inafara drepturilor cuvenite la zi (Art.76, alin.1);

-Obligatia angajatorului de a comunica in scris (in caz de disponibilizare) fiecarui salariat al carui post urmeaza a fi desfiintat, daca i se ofera un alt loc de munca, ori cuprinderea intr-o forma de recalificare profesionala in vederea ocuparii unui post in aceeasi unitate (Art. 78, alin.1);

-Obligatia patronilor de a nu angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial, in perioada declansarii sau desfasurarii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariatilor aflati in conflict (Art.91, alin.1);

-Obligatia angajatorilor de a nu stabili prin contractul individual de munca  drepturi sub nivelul celor stabilite de contractul colectiv de munca (Art.100).

 

V.Obligatiile angajatorului prevazute de Ordinul nr.761/2001 al Ministrului Sanatatii si Familiei

-Angajatorii din sectoarele public, privat si cooperatie, inclusiv cu capital strain, sunt obligati sa asigure supravegherea starii de sanatate a tuturor angajatilor, prin servicii de medicina a muncii (Art.4);

-Angajatorii din orice domenii de activitate, atat din sectorul public cat si din sectorul privat sunt obligati sa respecte reglementarile privind examenul medical la angajarea in munca, examenul medical de adaptare, control medical periodic si examen medical la reluarea muncii (Art.5);

-Agentii economici si celelalte persoane juridice sunt obligate sa asigure fondurile si conditiile necesare pentru efectuarea examenului medical la angajare, a examenului medical de adaptare, a controlului medical periodic si a examenului medical la reluarea muncii (Art.9).

 

 

Documente necesare pentru incheierea contractului individual de munca

 

Persoanele care solicita incadrarea in munca  trebuie sa prezinte potestativului angajator, obligatoriu urmatoarele documentele:

-cartea (buletinul) de identitate, prin  care se face dovada cetateniei si a domiciliului (Legea 105/1996);

-curriculum vitae cuprinzand principalele date biografice si profesionale;

-actele (certificate, diplome, atestate) privind existenta studiilor si a calificarii necesare pentru executarea viitoarelor obligatii de serviciu (intr-o anumita functie sau meserie);

-carnetul de munca (Decretul 92 /1976) sau declaratie pe propria raspundere ca nu are intocmit carnet de munca;

-avizul medical;

-recomandare de la ultimul loc de munca;

-pentru cei ce urmeaza a fi angajati gestionari, vor prezenta o dovada eliberata de agentul economic, autoritatea sau institutia publica in care a fost anterior incadrat, din care sa rezulte ca nu a produs pagube sau in situatia in care a produs, natura acestora si daca ele au fost acoperite (art.6 din Legea 22/1969);

-actul de repartizare in munca pentru:

            -absolventi ai institutiilor de invatamant

            -someri

            -beneficiari de ajutor social;

            -persoane handicapate.

-livretul militar sau adeverinta de recrutare (Legea 46/1996);

-cazier judiciar;

-nota de lichidare;

-permisul de munca in cazul cetatenilor straini.

 

Contributiile pe care le platesc angajatorii pentru salariatii cu contract de munca :

 

-C.A.S.:

-22% cota de contributie datorata de angajator pentru conditii normale de munca, care se aplica asupra fondului de salarii realizat

 

-27% cota de contributie datorata de angajator pentru conditii deosebite de munca, care se aplica asupra fondului de salarii realizat

 

-32% cota de contributie datorata de angajator pentru conditii speciale de munca, care se aplica asupra fondului de salarii realizat

-Somaj 

-cota de 3% se aplica asupra fondului de salarii realizat

-Comision pentru carnetele de munca

-cota de 0,75% se aplica asupra fondului de salarii realizat de persoanele cu contract de munca ale caror carnete de munca sunt pastrate la Inspectoratul Teritorial de Munca

 

SAU

 

-cota de 0,25% se aplica asupra fondului de salarii realizat de persoanele cu contract de munca pentru angajatorii ce au primit aprobare sa pastreze carnetele de munca la sediul unitatii.

-Contributia ptr.asigurarile sociale de sanatate  

-cota de 7% se aplica asupra fondului de salarii realizat

-Contributia ptr.fondul de rsic si accidente 

-cota de 0,5% se aplica asupra fondului de salarii realizat

 

 

CONSECINTELE NEANTOCMIRII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA DE CATRE ANGAJATOR, ANGAJATULUI:

 

a)lipsirea persoanei care presteaza munca de stabilitate in munca;

b)lipsirea dreptului la concediu de odihna;

c)lipsirea dreptului la vechime in munca;

d)lipsirea de drepturile de asigurari sociale;

e)Bugetul Asigurarii Sociale de Stat este lipsit de incasarea tuturor contributiilor cuvenite in mod legal;

f)celor care presteaza „munca la negru” nu le sunt aplicabile normele specifice de protectie a muncii.

 

Drepturile angajatorului prevazute de Codul Muncii - Legea nr.53/2003

 

-Dreptul angajatorului de a stabili organizarea si functionarea unitatii (art.40, alin.1, lit.a).

-Dreptul angajatorului de a stabili atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii (art.40, alin.1, lit.b).

-Dreptul de a da dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor (art.40, alin.1, lit.c).

-Dreptul angajatorului de a exercita controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu (art.40, alin.1, lit.d).

-Dreptul de a constata savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corepsunzatoare potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern (art.40, alin.1, lit.e).

-Dreptul angajatorului de a verifica activitatea salariatului cu munca la domiciliu, in conditiile stabilite prin contractul individual de munca (art.105, alin.3).

-Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara (art.263, alin.1).

-Dreptul angajatorului de a rascumpara suma aferenta pentru despagubirea platita unui salariat, de la salariatul vinovat de producerea pagubei (art.269, alin.3).